[Guide] Guide 00: Universe guide - Poradnik 00: Przewodnik po uniwersach

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • [Guide] Guide 00: Universe guide - Poradnik 00: Przewodnik po uniwersach

   Ogame has several universe types allowing players to select the universe with the settings that they like most and fits their playing style.
   You can see universe distinctions on the login page


   Some universes are old with strong players having a lot of defense and
   huge fleet and a lot of inactive accounts that can be farmed allowing a
   steady resource income for diligent farmers. It is very hard to reach
   the top when you start such a universe but is good if you are learning
   the game because you can find experienced players willing to help you
   with advice and resources.

   New universes are more active and you have a good chance to get in the top ranks especially if you already know the game and you have a friendly supportive alliance to enjoy the aggressive gaming
   Ogame posiada kilka rodzajów uniwersów pozwalających graczom na wybranie uniwersum z ustawieniami jakie lubią i jakie pasują do ich stylu gry.
   Możesz zobaczyć różnice poszczególnych uniwersów na stronie logowania.

   Kilka uniwersów jest starych z mocnymi graczami, którzy mają dużą obronę i ogromną flotę i z dużą ilością nieaktywnych kont, które mogą być farmione umożliwiając stały dochód surowców dla pracowitych farmerów. Jest bardzo ciężko osiągnąć szczyt (top) gdy zaczynasz grać na takim uniwersum, ale jest ono dobre do uczenia się gry, ponieważ możesz znaleźć doświadczonych graczy gotowych wspomóc Cię radą i surowcami.

   Nowe uniwersa są bardziej aktywne i masz dużą szansę aby znaleźć się w szeregach najlepszych zwłaszcza jeżeli znasz już grę i masz przyjazny wspierający sojusz by cieszyć się z agresywnej gry.
   ==Universe features==
   Universe features that can be customised:
   - Universe duration
   - ACS or not
   - Fleet speed
   - Economy speed (resource production, building, research)
   - planet size
   - galaxies number
   - solar system number
   - % of Ship to Debris Field
   - % of Defense to Debris Field
   - Galaxy distance
   - System distance
   ==Parametry uniwersum==
   Parametry uniwersum, które można dostosować:
   - czas trwania uniwersum
   - z ACS lub bez
   - Prędkość floty
   - Prędkość ekonomii (produkcja surowców, budynków, badań)
   - wielkość planet
   - ilość galaktyk
   - ilość układów słonecznych
   - % pola zniszczeń z floty
   - % pola zniszczeń z obrony
   - odległość galaktyk
   - odległość układów słonecznych   ==Universe types==
   Ogame has several universe types:


   1. Standard universe (normal universe) is 1x Fleet speed, 1x economy speed, ACS , 30% Debris Field from Ships


   2. Limited duration universe is universe that is going to be closed at a
   given date. Such universes are opened for different events or
   competitions or for testing new features


   3. Special universes can have one or more of the universe features changed:
   - Speed universe: speed can be from 2x up to 5x for Fleet or for Economy or for both of them
   - Non ACS universe: Alliance Combat System is disabled
   - Ships to Debris Field universes: more than 30% Debris Field from Ships
   (Ships destroyed in space battles are resulting in 60%, 70% of
   resources used to build them minus the Deuterium)
   - Defense to Debris Field universes: besides ships, destroyed Defense goes to Debris Field as well.
   This setting is not compatible with universes having a higher debris
   factor from ships and the engineer is affecting the outcome of a battle
   - Circular universes (introduced in version 5.8.5): distance between
   galaxy 9 and galaxy 1 would be the same as between galaxy 1 and galaxy
   2. The same goes for solar systems: the distance between 1 and 499 would
   be the same as between 1 and 2. The distance between 100 and 400 would
   be only 199 solar systems of distance (you would fly from 400 to ...
   498, 499, 1, 2 ... up to 100).


   In special universes these features can appear alone or in combination
   allowing players to enjoy a wide diversity of settings and assume the
   most suitable play style.


   ==Premium features==
   The use of Premium features (Dark Matter or DM) may give you an advantage in the first days in a new universe.
   More information how to use the Premium features is given in the tutorial: >>Premium features<<.
   ==Typy uniwersów==
   Ogame posiada kilka rodzajów uniwersów:

   1. Standardowe uniwersum (normalne uniwersum): 1x prędkość floty, 1x prędkość ekonomii, ACS, 30% pola zniszczeń z floty

   2. Ograniczone czasowo uniwersum jest to uniwersum, które ma być zamknięte w danym dniu. Takie uniwersa są otwierane dla różnych eventów i konkursów lub do testowania nowych funkcji

   3. Uniwersa specjalne mogą mieć jeden lub więcej zmienionych parametrów:
   - Szybkość uniwersum: prędkość może wynosić od 2x do 5x dla floty oraz ekonomii lub dla obydwóch parametrów
   - bez ACS: system walk sojuszniczych jest wyłączony
   - % pola zniszczeń z floty : więcej niż 30% pola zniszczeń z floty (statki zniszczone w bitwach wynikają 60%,70% surowców zużytych do ich budowy minus deuter)
   - % pola zniszczeń z obrony: oprócz statków na pole zniszczeń trafia również zniszczona obrona. To ustawienie nie jest kompatybilne z uniwersami gdzie jest duży procent pola zniszczeń z floty i inżynier ma wpływ na wynik bitwy

   - Zakrzywiona wersja wszechświata (wprowadzona z wersją 5.8.5): dystans pomiędzy galaktyką 9 i 1 będzie taki sam jak pomiędzy galaktyką 1 i 2. Tak samo z układami słonecznymi: dystans pomiędzy 1 a 499 będzie taki sam jak pomiędzy 1 a 2. Dystans pomiędzy 100 a 499 będzie wynosił tylko 199 układów słonecznych (możesz latać od 400 do ... 498, 499, 1, 2 ... aż to 100).

   Na specjalnych uniwersach parametry te mogą pojawiać się same lub połączone pozwalając cieszyć się graczom dużą różnorodnością ustawień i wybrać najbardziej odpowiedni styl gry.

   == Funkcje Premium ==
   Zastosowanie funkcji Premium (Antymaterii) może dać ci przewagę w pierwszych dniach na nowym uniwersum.
   Więcej informacji, jak korzystać z funkcji Premium znajdziesz w poradniku: >> Funkcje Premium <<.

   The post was edited 7 times, last by kruszynka ().