AntiGame Origin - Translations

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • AntiGame Origin script

   For version 2.18.0
   Translation code

   Source Code

   1. //##############################################################
   2. // Please see the How to translate - http://antigame.de/?page_id=45&mingleforumaction=viewtopic&t=17.0
   3. // - Always take the newest text file to update translation ! - Found in each translation thread, first posting.
   4. // - Please remove the comments // new or // changed.
   5. // - Please leave other comments and empty lines as they are
   6. //##############################################################
   7. // Following texts are used in Ogame pages
   8. // Updated for AntiGame Origin version '2.17.0' and above.
   9. //##############################################################
   10. A02 /* languageVersion */ : '2.17.0', // Don't change this version number !
   11. // =======================================================================
   12. // Section Messages
   13. // Section Messages - Common
   14. M80 /* msg_ButtonDelete */ : "Vymazať všetky správy s predmetom",
   15. M81 /* msg_ButtonMarkReadAll */ : "Označiť všetky zobrazené správy ako prečítané",
   16. M82 /* msg_ButtonDeleteSmallPlunder */ : "Vymazať špionážne správy s korisťou < $plunder and debris < $debris", // don't change $plunder and $debris !!,
   17. M83 /* msg_ButtonDeleteCombats */ : "Vymazať všetky správy z boja so stratou pod",
   18. M84 /* msg_ButtonDeleteExpediton */ : "Vymazať všetky Expedičné boje a výsledky",
   19. M85 /* msg_ButtonDeletePlayer */ : "Vymazať všetky správy Hráča",
   20. M86 /* msg_ButtonDeleteEspionage */ : "Vymazať všetky správy s predmetom 'Špionážna akcia na'",
   21. M87 /* msg_SubjectDeleteReturn */ : "", // Iba predmet 'Návrat flotily'!
   22. // Section Messages - Espionage reports
   23. M09 /* msgSpy_foldReportsTip */ : "Úplné / Skladané špionážne správy",
   24. M22 /* debris */ : "Trosky",
   25. M23 /* total */ : "Celkovo",
   26. M24 /* loot */ : "Korisť",
   27. // Section Messages - Espionage report simulators
   28. M39 /* msgSim_TitleResourcesOn */ : "Zdroje na", // Exactly the beginning of the title - To be removed
   29. // =======================================================================
   30. // Section Names
   31. // Section Names - Highlighting
   32. N31 /* names_Players */ : "Hráčska skupina",
   33. N32 /* names_Alliances */ : "Aliančná skupina",
   34. N35 /* names_ChangeGroup */ : "Zmeniť typ skupiny v čísle z 1 na 8",
   35. N36 /* names_Change */ : "Zmeniť skupinu",
   36. N37 /* names_Remove */ : "Odstrániť zo zoznamu",
   37. // Section Names - Tooltips
   38. N48 /* names_HighlightTip */ : "Zvýrazniť",
   39. N49 /* names_HighlightRemoveTip */ : "Zvýrazniť odstrániť",
   40. // =======================================================================
   41. // Section Items
   42. // Section Items - Common
   43. B15 /* shipSatelliteAlt */ : "Sat.",
   44. B12 /* deficientRes */ : "Chýbajúce zdroje",
   45. B13 /* Production */ : "Produkcia",
   46. B14 /* RequiredEnergy */ : "Potrebná energia", // not used,
   47. // =======================================================================
   48. // Section Fleet dispatch
   49. // Section Fleet dispatch - Page 1
   50. F42 /* TotalCapacity */ : "Celková kapacita",
   51. F43 /* MinSpeed */ : "Minimálna rýchlosť",
   52. F44 /* ExPoints */ : "Expedičné body",
   53. F45 /* resources */ : "Zdroje",
   54. // Section Fleet dispatch - Page 1 - Calculator
   55. F60 /* shipSCargoAbbreviation */ : "MT",
   56. F61 /* shipLCargoAbbreviation */ : "VT",
   57. F62 /* shipRecyclerAbbreviation */ : "Recyk.",
   58. F63 /* shipRIPAbbreviation */ : "RIP",
   59. F64 /* Quantity */ : "Množstvo",
   60. F65 /* Duration */ : "Trvanie",
   61. F67 /* Consumption */ : "Spotreba",
   62. F68 /* Save */ : "Ulož",
   63. F69 /* Clear */ : "Zmaž",
   64. // Section Fleet dispatch - Page 3
   65. F82 /* ArrivalACS */ : "Návrat (ACS)",
   66. // =======================================================================
   67. // Section Events
   68. // Section Events - Fleet movement
   69. E18 /* mvmt_Return */ : "N",
   70. E19 /* rx_sendMail */ : /Odošli správu (.+)\./, // Fleet movement - briefcase tooltip,
   71. // Section Events - Events
   72. E72 /* tmTime */ : "Čas", // not used,
   73. E73 /* tmCountdown */ : "Odpočítavanie" // not used
   74. //##############################################################
   75. //##############################################################
   76. //##############################################################
   77. // Following texts are used in Antigame menu
   78. //##############################################################
   79. // =======================================================================
   80. // AntiGame Menu
   81. AM0 /* menu_Title */ : "AntiGame Origin nastavenia",
   82. AM1 /* menu_SaveButton */ : "OK",
   83. AM2 /* menu_CancelButton */ : "Storno",
   84. AM5 /* menu_updateTip */ : "K dispozícii je nová verzia: Verzia",
   85. // Global (used in many sections)
   86. C00 /* sectionCommon */ : "Všeobecné",
   87. C11 /* improveLayout */ : "Upraviť rozvrhnutie tejto stránky",
   88. C12 /* improveUsability */ : "Upraviť použiteľnosť tejto stránky",
   89. C13 /* improveLayoutUse */ : "Upraviť rozvrhnutie a použiteľnosť tejto stránky",
   90. C14 /* simpleLayout */ : "Zjednodušiť rozvrhnutie tejto stránky",
   91. C21 /* killTips */ : "Odstrániť info. tipy z tejto stránky",
   92. C22 /* clickTips */ : "Použiť kliknutie myši na zobrazenie info. tipy na tejto stránke",
   93. C23 /* helpTip */ : "Zobraziť vysvetlivku funkcie",
   94. C31 /* color */ : "Farba",
   95. C32 /* colorBG */ : "Farba pozadia",
   96. // =======================================================================
   97. // Section General
   98. A00 /* sectionGeneral */ : "Všeobecné",
   99. // Section General - Common
   100. A01 /* language */ : "Jazyk ponuky Nastavenia",
   101. A03 /* oldBrowser */ : "Nepoužívať efekty spomaľujúce staré prehľiadače, alebo počítače",
   102. A05 /* blockAutoComplete */ : "Blokovať Auto-Dokončovanie pre zadávacie políčka",
   103. A11 /* keyShortcuts */ : "Pridať klávesové skratky",
   104. A12 /* keyFunctionKeys */ : "Použiť funkčné klávesy pre cieľové linky",
   105. A21 /* separator */ : "Formátovať čísla s",
   106. A22 /* separatorDefault */ : "Predvolené",
   107. A23 /* separatorNone */ : "Žiadny",
   108. A24 /* separatorPoint */ : "Bodka",
   109. A25 /* separatorComma */ : "Čiarka",
   110. A26 /* separatorSpace */ : "Medzera",
   111. // Section General - Main view
   112. O00 /* sectionMainview */ : "Prehľad",
   113. O12 /* showResources */ : "Ukázať rozšírené informácie o zdrojoch",
   114. O22 /* show_onTop */ : "Hore",
   115. O23 /* show_onBottom */ : "Dole",
   116. O24 /* show_onLeft */ : "Naľavo",
   117. O07 /* showConstructionTitle */ : "Zobraziť názvy výstavby v zozname planét",
   118. O08 /* shortHeader */ : "Vždy zmenšiť obrázky planét",
   119. O09 /* misc_scrollTitle */ : "Ukázať čas do ďalšej udalosti v názve karty",
   120. // Section General - Universe
   121. U00 /* sectionUniverse */ : "Vesmír",
   122. U05 /* uni_SpeedFactor */ : "Faktor rýchlosti tohoto vesmíru",
   123. U01 /* uni_DFPercent */ : "Percentáž flotily do trosiek",
   124. U02 /* uni_DefenseToDF */ : "Percentáž obrany do trosiek",
   125. U03 /* uni_topPlayerScore */ : "Body najsilnejšieho hráča tohoto vesmíru sú:", // zmenené - odstránené expo removed expo rady,
   126. U04 /* uni_systemMetrik */ : "Maximálna hodnota 'Galaxia:Slnečná sústava' v tomto vesmíre (9:499)",
   127. // Section General - Time
   128. T00 /* sectionTime */ : "Časové možnosti",
   129. T05 /* timeAMPM */ : "Použiť 12-hodinový formát (AM/PM) namiesto 24-hodinového",
   130. T11 /* timeSetting */ : "Zmeniť časové hodnoty (iba hodiny)",
   131. T12 /* timeDontChange */ : "Nemeniť čas",
   132. T13 /* timeLocal */ : "Vždy nastaviť na lokálnu časovú zónu",
   133. T14 /* timeServer */ : "Vždy nastaviť na serverovú časovú zónu",
   134. T02 /* showServerOgameClock */ : "Ponechať serverový čas pre Ogame hodiny vpravo-hore",
   135. T03 /* showServerPhalanx */ : "Ponechať serverový čas pre Falangu",
   136. T04 /* showPageStartTime */ : "Zobraziť čas poslednej obnovy stránky",
   137. // =======================================================================
   138. // Section Messages
   139. M00 /* sectionMessages */ : "Správy",
   140. // Section Messages - Common
   141. M02 /* msg_expandBox */ : "Predĺžiť telo správy",
   142. M04 /* msg_addButtons */ : "Doplnkové tlačidlá v Správach",
   143. M05 /* msg_LimitDeleteCombats */ : "Limit na zmazanie malých správ o boji (sondy/jednotky)",
   144. // Section Messages - Espionage reports
   145. M10 /* sectionMessages_Espionage */ : "Špionážne správy",
   146. M12 /* msgSpy_LayoutShrink */ : "Zmenšenie odstupu riadkov na",
   147. M14 /* msgSpy_showActivity */ : "Zobraziť čas aktivity v titulke a skry detaily",
   148. M15 /* msgSpy_foldReports */ : "Skladať správy pod limit koristi a trosiek, alebo vždy",
   149. M16 /* msgSpy_PlunderThreshold */ : "Najnižší limit pre teoretickú korisť (x1000)",
   150. M17 /* msgSpy_DebrisThreshold */ : "Najnižší limit pre teoretické trosky (x1000)",
   151. M18 /* msgSpy_foldReports_Limit */ : "< Limit",
   152. M19 /* msgSpy_foldReports_Always */ : "Vždy",
   153. M20 /* msgSpy_showPlunder */ : "Zobraziť korisť a trosky v správe a v nadpise",
   154. M21 /* msgSpy_showPlunder_BG */ : "Farba pozadia nadpisu pre korisť a trosky",
   155. M28 /* msgSpy_showPlunderWaves */ : "Zobraziť čo najviac vĺn plundrovania",
   156. // Section Messages - Espionage report simulators
   157. M30 /* msgSim */ : "Simulátory špionážnych správ",
   158. M37 /* msgSim_increasePlunder */ : "Pridať suroviny ku korekcii výpočtu koristi",
   159. M38 /* msgSim_removeOwnTechs */ : "Zadať vlastné technológie na 0, ak nie sú v správe žiadne výskumy",
   160. M40 /* msgSim_PreselectOwnFleet */ : "Vlastné lode ako predvolené flotila pre simulátor",
   161. // Section Messages - Combat reports
   162. M60 /* sectionMessages_Combat */ : "Správy z boja",
   163. M64 /* msg_fixColors */ : "Upraviť farby správ z boja",
   164. // =======================================================================
   165. // Section Names
   166. N00 /* sectionNames */ : "Hráč a aliancie",
   167. // Section Messages - Common
   168. N09 /* names_Manage */ : "Zobraziť a spravuj hráča a aliancie v zozname priateľov",
   169. // Section Names - Highlighting
   170. N50 /* sectionHighlighting */ : "Zvýrazňovanie",
   171. N51 /* names_Highlight */ : "Zvýrazniť hráča a aliancie",
   172. N52 /* names_HighlightOpacity */ : "Priehľadnosť farby pozadia (1-99)",
   173. N69 /* names_Buddies */ : "Zvýrazniť priateľov",
   174. N89 /* names_Alliance */ : "Zvýrazniť vlastnú alianciu",
   175. // Section Names - Tooltips
   176. N40 /* sectionNamesTooltips */ : "Odkazy info. tipov na vyhľadávanie",
   177. // =======================================================================
   178. // Section Items
   179. B00 /* sectionItems */ : "Budovy, výskumy a lode",
   180. // Section Items - Common
   181. B02 /* showFinishTime */ : "Zobraziť čas dokončenia", // new,
   182. B04 /* showDeficient */ : "Ukázať chýbajúce suroviny",
   183. B05 /* showNames */ : "Ukázať názvy lodí/budov/výskumov cez obrázky",
   184. B06 /* nameColorOn */ : "Názov farby: dostupné",
   185. B07 /* nameColorOff */ : "Názov farby: nedostupné",
   186. B08 /* nameColorDisabled */ : "Názov farby: nedostatok zdrojov",
   187. B41 /* res_showLevelStatus */ : "Doprevádzať k malým a zmysluplným úrovniam výskumu.",
   188. // Section Items - Jumpgate
   189. J00 /* sectionJumpgate */ : "Hyperpriestorová brána",
   190. J01 /* jumpgate_TargetList */ : "Zobraziť cieľové odkazy.", // changed,
   191. J02 /* jumpgate_TargetRequire */ : "Žiadať zadávanie cieľa pred uskutočnením skoku.",
   192. // =======================================================================
   193. // Section Fleet dispatch
   194. F00 /* sectionFleet */ : "Vyslanie flotily",
   195. // Section Fleet dispatch - Common
   196. F01 /* autocopyCoords */ : "Pamätať si súradnice",
   197. F02 /* autocopyGlobal */ : "Pamätať si súradnice z akejkoľvek externej stránky",
   198. F03 /* fleet2_ShortLinks */ : "Skratky cieľov",
   199. // Section Fleet dispatch - Page 1
   200. F10 /* sectionFleet1 */ : "Flotila strana 1.",
   201. F15 /* fleet_showCapacity */ : "Ukázať kapacitu a rýchlosť lodí",
   202. F16 /* fleet1_showResCalc */ : "Ukázať výpočet zdrojov",
   203. // Section Fleet dispatch - Page 2
   204. F20 /* sectionFleet2 */ : "Flotila strana 2.",
   205. F24 /* fleet2_setTargetDF */ : "Nastaviť cieľ na trosky ak flotila obsahuje Recyklátory",
   206. F28 /* fleet2_MoonColor */ : "Farby pre Mesiace v zozname skratiek",
   207. F27 /* fleet2_MoonsToEnd */ : "Presunúť Mesiace na koniec v zozname skratiek",
   208. F22 /* fleet2_expandLists */ : "Rozšíriť rozbaľovacie ponuky (Rýchlosť, Skratky, Bojové zoskupenia)",
   209. F29 /* fleet2_expandMoonColor */ : "Farby Mesiacov v zozname skratiek",
   210. F25 /* fleet2_checkProbeCapacity */ : "Overiť kapacitu sond pred odletom",
   211. // Section Fleet dispatch - Page 3
   212. F30 /* sectionFleet3 */ : "Flotila strana 3.",
   213. F50 /* missionPriority */ : "Prioritný výber úlohy",
   214. // =======================================================================
   215. // Section Events
   216. E00 /* sectionEvents */ : "Zoznam udalostí",
   217. // Section Events - Fleet movement
   218. E10 /* sectionEvents_Movement */ : "Pohyb flotily",
   219. E12 /* mvmt_expandFleets */ : "Ukázať lode flotily a náklad",
   220. E14 /* mvmt_showReversal */ : "Ukázať čas pre odvolanie letu",
   221. // Section Events - Phalanx
   222. E20 /* sectionEvents_Phalanx */ : "List Falanga",
   223. E22 /* evt_expandFleetsPhal */ : "Ukázať zloženie flotily a nákladu",
   224. E24 /* phalanx_showDebris */ : "Ukázať teoretické trosky vo Falange",
   225. // Section Events - Events
   226. E30 /* sectionEvents_Events */ : "List udalostí",
   227. E32 /* evt_expandFleetsEvt */ : "Ukázať zloženie flotily a nákladu",
   228. E34 /* evt_showOverview */ : "Zobraziť zoznam udalostí iba v prehľade",
   229. // Section Events - Mission colours
   230. E50 /* sectionEvents_Missions */ : "Farby úloh (formát: ABCDEF - Websafe formát ACE)",
   231. E04 /* evt_dimReverse */ : "Ztmaviť vracajúce sa flotily",
   232. // =======================================================================
   233. // Section Galaxy
   234. G00 /* sectionGalaxy */ : "Galaxia",
   235. // Section Galaxy - Common
   236. G02 /* galaxy_LayoutShrink */ : "Zmenšiť stránku Galaxie",
   237. G04 /* galaxy_keepTipsPlanet */ : "Ponechať kurzorové info. tipy pre planéty",
   238. G05 /* galaxy_keepTipsMoon */ : "Ponechať kurzorové info. tipy pre Mesiace",
   239. // Section Galaxy - Debris
   240. G40 /* sectionGalaxy_Debris */ : "Trosky",
   241. G41 /* galaxy_DebrisMin */ : "Minimálna veľkosť trosiek pre zvýraznenie (0 pre vypnutie)",
   242. G42 /* galaxy_DebrisSize */ : "Zobraziť veľkosť poľa trosiek priamo",
   243. G43 /* galaxy_DebrisSize_Pic */ : "Veľkosť obrázku",
   244. G44 /* galaxy_DebrisSize_Number */ : "Množstvo",
   245. G45 /* galaxy_DebrisSize_Short */ : "Množstvo (k M B)",
   246. G51 /* galaxy_DebrisColors */ : "Farby na zvýraznenie množstva velkosti trosiek",
   247. G59 /* galaxy_DebrisColorBG */ : "Farby na zvýraznenie pozadia trosiek",
   248. // Section Galaxy - Player
   249. G20 /* sectionGalaxy_Player */ : "Hráč",
   250. G26 /* galaxy_PlayerRank */ : "Ukázať hodnosti hráča",
   251. G21 /* galaxy_PlayerColors */ : "Farba hodností hráča",
   252. // Section Galaxy - Alliance
   253. G30 /* sectionGalaxy_Alliance */ : "Aliancia",
   254. G36 /* galaxy_AllianceRank */ : "Ukázať hodnosti aliancie",
   255. G31 /* galaxy_AllianceColors */ : "Farba hodností aliancie",
   256. // =======================================================================
   257. // Section Support
   258. S00 /* sectionSupport */ : "Podpora",
   259. // Section Support - Support
   260. S01 /* support_Homepage */ : "Dom. stránka",
   261. S02 /* support_Features */ : "Funkcie",
   262. S04 /* support_Feedback */ : "Odozva a Chyby",
   263. S05 /* support_Ideas */ : "Návrhy",
   264. S06 /* support_Translation */ : "Preklad",
   265. S07 /* support_TranslationUpdate */ : "Preklad vyžaduje aktualizáciu",
   266. // Section Support - Updates
   267. S10 /* sectionUpdates */ : "Aktualizácie",
   268. S03 /* update_Changelog */ : "Záznam o zmenách",
   269. S11 /* update_check */ : "Auto-kontrola pre aktualizácie",
   270. S12 /* update_check_Final */ : "Finálny",
   271. S13 /* update_check_Preview */ : "Finálny a Predfinálny",
   272. S14 /* update_Final */ : "Aktualizácia na finálnu verziu",
   273. S15 /* update_Preview */ : "Aktualizácia na predfinálnu verziu pre testovanie",
   274. S16 /* update_Last */ : "Vrátiť sa späť na predošlú stabilnú verziu",
   275. S19 /* update_Install */ : "Inštalovať",
   276. // Section Support - Settings
   277. S20 /* sectionSettings */ : "Nastavenia",
   278. S21 /* settings_Options */ : "Možnosti",
   279. S22 /* settings_OptionsUni */ : "Možnosti vesmíru",
   280. S23 /* settings_Researches */ : "Výskumy",
   281. S24 /* settings_Missions */ : "Úlohy",
   282. S25 /* settings_Labels */ : "Názvy",
   283. S31 /* settings_Read */ : "Načítaj nastavenia z textpolíčka",
   284. S32 /* settings_Read_Button */ : "Načítaj",
   285. S33 /* settings_Reset */ : "Vynuluj nastavenia na predvolené.",
   286. S34 /* settings_Reset_Button */ : "Vynuluj"
   287. //##############################################################
   288. //##############################################################
   Display All

   Based on translated version from Mirek
   + added new sentences
   + updated

   Edit: 25.11.2011 for v1.33.2
   + added new sentences
   Edit: 7.12.2011 for v1.41.6
   + added new sentences (redesign)
   Edit: 11.12.2011 for v1.42.4
   + added line: shipRIPAlt: 'RIP',
   + removed line: missColor: 'Mission color' (// Fleet movement)
   Edit: 24.3.2012 for v2.18.0
   + full update
   -Ogame Recension-
   Ogame need a change!
   -Check my account for my ideas-

   The post was edited 13 times, last by sirEdward ().

  • croatian translation.
   all translated :)

   Display Spoiler

   Brainfuck Source Code

   1. // ==UserScript==
   2. // @name AntiGam_lang_HR
   3. // @namespace antikiller
   4. // @description AntiGame translation - Croatian (must be run before main AntiGame)
   5. // @version 1.32.0
   6. // @include http://*.ogame.*/game/index.php?page=*
   7. // ==/UserScript==
   8. // Translated by zohar88
   9. //
   10. (function () {
   11. var AntiGame_lang = {};
   12. AntiGame_lang.LabelsHR =
   13. {
   14. lbl_missAttack: 'Napad',
   15. lbl_missColony: 'Kolonizirati',
   16. lbl_missDeploy: 'Stacionirati',
   17. lbl_missDestroy: 'Uništenje mjeseca',
   18. lbl_missEspionage: 'Špijunaža',
   19. lbl_missExpedition: 'Expedicija',
   20. lbl_missFederation: 'AKS Napad',
   21. lbl_missHarvest: 'Recikliraj ruševinu',
   22. lbl_missHold: 'Pauzirati',
   23. lbl_missTransport: 'Transport',
   24. lbl_shipSCargo: 'Mali transporter',
   25. lbl_shipLCargo: 'Veliki transporter',
   26. lbl_shipLFighter: 'Mali lovac',
   27. lbl_shipHFighter: 'Veliki lovac',
   28. lbl_shipCruiser: 'Krstarica',
   29. lbl_shipBattleship: 'Borbeni brod',
   30. lbl_shipColonizator: 'Kolonijačni brod',
   31. lbl_shipRecycler: 'Recikler',
   32. lbl_shipSpy: 'Sonda za špijunažu',
   33. lbl_shipBomber: 'Bombarder',
   34. lbl_shipDestroyer: 'Razarač',
   35. lbl_shipRIP: 'Zvijezda smrti',
   36. lbl_shipBCruiser: 'Oklopna krstarica',
   37. lbl_shipSatellite: 'Solarni satelit',
   38. lbl_defRLauncher: 'Raketobacač',
   39. lbl_defLLaser: 'Mali laser',
   40. lbl_defHLaser: 'Veliki laser',
   41. lbl_defGauss: 'Gaussov top',
   42. lbl_defIon: 'Ionski top',
   43. lbl_defPlasma: 'Plazma top',
   44. lbl_defSShield: 'Mala štitna kupola',
   45. lbl_defLShield: 'Velika štitna kupola',
   46. lbl_RequiredEnergy: 'Potrebno energije',
   47. rx_sendMail: /Pošalji poruku (.+)\./
   48. };
   49. AntiGame_lang.InterfaceHR =
   50. {
   51. opt_languageName: 'Hrvatski',
   52. opt_title: 'AntiGame Opcije',
   53. opt_btnOk: 'OK',
   54. opt_btnCancel: 'Poništi',
   55. opt_btnDefault: 'Zadano',
   56. opt_language: 'Jezik',
   57. opt_update_check: 'Automatska provjera za nadogradnju',
   58. opt_thousandSeparator: 'Zarez za tisuću',
   59. opt_blockAutoComplete: 'Blokiraj Auto-Complete u Firefoxu',
   60. opt_showDeficient: 'Prikaži nedostajuće resurse',
   61. opt_showResources: 'Prikaži dodatne informacije o resursima',
   62. opt_showNames: 'Prikaži imena preko slika za brodove/zgrade/istraživanja',
   63. opt_nameColorOn: 'Naziv boje: Moguće',
   64. opt_nameColorOff: 'Naziv boje: Nije moguće',
   65. opt_nameColorDisabled: 'Naziv boje: nedovoljno resursa',
   66. opt_showConstructionTitle: 'Prikaži nazive gradnji na listi planeta',
   67. opt_shortHeader: 'Uvijek smanji sliku planete',
   68. opt_misc_scrollTitle: 'Prikaži vrijeme sljedeće flote u naslovu prozora/taba',
   69. opt_uni_SpeedFactor: 'Faktor brzine za ovaj uni',
   70. opt_uni_DFPercent: 'Postotak flote koji se pretvara u ruševinu',
   71. opt_uni_DefenseToDF: 'Postotak obrane koji se pretvara u ruševinu',
   72. opt_timeSetting: 'Promjeni postavke vremena (samo za sate)',
   73. opt_showServerOgameClock: 'Zadrži prikaz vremena servera u gornjem desnom uglu',
   74. opt_showServerPhalanx: 'Zadrži vrijeme servera za Falangu',
   75. opt_showPageStartTime: 'Prikaži vrijeme kada je stranica zadnji puta osvježena',
   76. opt_timeAMPM: 'Koristi 12-satni format (AM/PM) umjesto 24-satnog',
   77. opt_timeDontChange: 'Ne mijenjaj vrijeme',
   78. opt_timeLocal: 'Uvijek prikazuj lokalno vrijeme',
   79. opt_timeServer: 'Uvijek prikazuj vrijeme servera',
   80. opt_killTips: 'Ne prikazuj tooltipse',
   81. opt_evt_dimReverse: 'Zatamni flote na povratku',
   82. opt_phalanx_showDebris: 'Prikaži teoretsku veličinu ruševine u Falangi',
   83. opt_evt_expandFleetsEvt: 'Prikaži sastav flote i teret (u listi događanja)',
   84. opt_evt_expandFleetsPhal: 'Prikaži sastav flote i teret (Falanga)',
   85. opt_galaxyShowRank: 'Prikaži rang igrača/saveza u galaksiji',
   86. opt_galaxyRankColor: 'Boja za rang igrača/saveza',
   87. opt_galaxyDebrisMin: 'Minimalna veličina ruševine koja će se istaknuti (0 za isključiti)',
   88. opt_galaxyDebrisColor: 'Boja istaknutih ruševina',
   89. opt_galaxyHideMoon: 'Sakrij sliku mjeseca (umjesto slike prikaži veličinu mjeseca)',
   90. opt_galaxy_Players: 'Označi sljedeće igrače',
   91. opt_galaxy_PlayerColors: 'Boje za označavanje igrača',
   92. opt_galaxy_Allys: 'Označi slijedeće saveze',
   93. opt_galaxy_AllyColors: 'Boje za označavanje saveza',
   94. opt_galaxy_keepTipsPlanets: 'Zadrži prikaz tooltipsa za planete i mjesece',
   95. opt_galaxy_keepTipsDebris: 'Zadrži prikaz tooltipsa za ruševine',
   96. opt_msg_PlunderThreshold: 'Donji limit za teoretski plijen (x1000)',
   97. opt_msg_DebrisThreshold: 'Donji limit za teoretsku ruševinu (x1000)',
   98. opt_msg_foldSmallPlunder: 'Skopiti izvješća s pljačkom i ruševinama manjih od zadanog minimuma',
   99. opt_msg_showPlunder: 'Prikaži plijen u izvješcu špijunaže',
   100. opt_msg_addButtons: 'Dodatne tipke na porukama',
   101. opt_msg_fixColors: 'Podesi boje borbenih izvještaja',
   102. opt_fleet_showCapacity: 'Prikaži kapacitet i brzinu brodova',
   103. opt_fleet1_showResCalc: 'Prikaži kalkulator za resurse',
   104. opt_uni_maxPlayerScore: 'Najjači igrač ima više od 5M bodova',
   105. opt_autocopyCoords: 'Automatski kopiraj koordinate',
   106. opt_autocopyGlobal: 'Zapamti koordinate sa bilokoje stranice (sa svih OGame tabova)',
   107. opt_fleet2_setTargetDF: 'Namjesti cilj na ruševinu ako u floti ima reciklera',
   108. opt_fleet2_fixLayout: 'Popravi prikaz menija za slanje flote (stranica 2)',
   109. opt_fleet2_ShortLinks: 'Prečac do mete (stranica 2)',
   110. opt_fleet2_MoonColor: 'Boja za mjesece u izborniku',
   111. opt_fleet2_MoonsToEnd: 'Premjesti mjesece na kraj liste',
   112. opt_fleet2_expandLists: 'Proširi padajuće izbornike (Brzina, Kratice za planete, AKS)',
   113. opt_fleet2_checkProbeCapacity: 'Provjeri kapacitet sonde prije slanja (stranica 2)',
   114. opt_missionPriority: 'Prioritet misije',
   115. opt_mvmt_expandFleets: 'Pokaži sastav flote i teret flote',
   116. opt_mvmt_showReversal: 'Pokaži povratno vrijeme flote',
   117. opt_missAttack: 'Boja misije: Napad',
   118. opt_missColony: 'Boja misije: Kolonizacija',
   119. opt_missDeploy: 'Boja misijer: Stacioniranje',
   120. opt_missDestroy: 'Boja misije: Uništenje mjeseca',
   121. opt_missEspionage: 'Boja misije: Špijunaža',
   122. opt_missExpedition: 'Boja misije: Expedicija',
   123. opt_missFederation: 'Boja misije: AKS',
   124. opt_missHarvest: 'Boja misije: Recikliranje',
   125. opt_missHold: 'Boja misije: Pauziranje',
   126. opt_missTransport: 'Boja misije: Transport',
   127. opt_msg_addSimButton: 'Dodaj gumbove za online simulaciju borbi',
   128. lbl_missAttack: 'Napad',
   129. lbl_missColony: 'Kolonizacija',
   130. lbl_missDeploy: 'Stacioniranje',
   131. lbl_missDestroy: 'Rušenje mjeseca',
   132. lbl_missEspionage: 'Špijunaža',
   133. lbl_missExpedition: 'Expedicija',
   134. lbl_missFederation: 'AKS napad',
   135. lbl_missHarvest: 'Recikliranje',
   136. lbl_missHold: 'Pauziranje',
   137. lbl_missTransport: 'Transport',
   138. lbl_sectionGeneral: 'Općenito',
   139. lbl_sectionUniverse: 'Universe',
   140. lbl_sectionTime: 'Postavke vremena',
   141. lbl_sectionEventList: 'Događanja & Falanga',
   142. lbl_sectionGalaxy: 'Galaksija',
   143. lbl_sectionMessages: 'Poruke',
   144. lbl_sectionFleetDispatch: 'Otpremanje flota',
   145. lbl_sectionFleetMovement: 'Kretanje flota',
   146. lbl_optionsNote1: 'Opcija je spremljena samo za ovaj uni',
   147. lbl_resetCoords: 'Reset - ',
   148. lbl_TotalCapacity: 'Ukupni kapacitet',
   149. lbl_MinSpeed: 'Minimalna brzina',
   150. lbl_ExPoints: 'Bodovi expedicije',
   151. lbl_mvmt_Return: 'R',
   152. lbl_resources: 'Resursi',
   153. lbl_debris: 'Ruševine',
   154. lbl_total: 'Ukupno',
   155. lbl_loot: 'Plijen',
   156. lbl_metal: 'Metal',
   157. lbl_crystal: 'Kristal',
   158. lbl_shipSCargoAlt: 'MT',
   159. lbl_shipLCargoAlt: 'VT',
   160. lbl_shipRecyclerAlt: 'Rec',
   161. lbl_shipSatelliteAlt: 'Sat.',
   162. lbl_deficientRes: 'Nedostajući resursi',
   163. lbl_Production: 'Proizvodnja',
   164. lbl_ArrivalACS: 'Dolazak (AKS)',
   165. lbl_btnMarkReadAll: 'Označi sve prikazane poruke kao pročitane',
   166. lbl_btnDeleteSmallPlunder: 'Izbriši sva izvješća gdje je plijen < $plunder i ruševina < $debris',
   167. lbl_Moon: 'Mjesec',
   168. lbl_onTop: 'Na vrhu',
   169. lbl_onBottom: 'Na dnu',
   170. lbl_onLeft: 'Na lijevo',
   171. lbl_installNewVersion: 'Klikni za instalaciju nove verzije',
   172. lbl_Save: 'Sačuvaj',
   173. lbl_Clear: 'Očisti',
   174. lbl_Quantity: 'Količina',
   175. lbl_Duration: 'Trajanje',
   176. lbl_Consumption: 'Potrošnja',
   177. lbl_tmTime: 'Vrijeme',
   178. lbl_tmCountdown: 'Odbrojavanje'
   179. };
   180. // -------------------------------
   181. // Don't modify the code below
   182. var mywindow;
   183. try { mywindow = unsafeWindow; }
   184. catch (e) { mywindow = window; }
   185. if (!mywindow.AntiGame_lang)
   186. mywindow.AntiGame_lang = AntiGame_lang;
   187. else
   188. for (var i in AntiGame_lang)
   189. mywindow.AntiGame_lang[i] = AntiGame_lang[i];
   190. }) ()
   Display All
  • Norvegian for AntiGame

   Display Spoiler
   // ==UserScript==
   // @name AntiGam_lang_NO
   // @namespace antikiller
   // @description AntiGame translation - Norvegian (must be run before main AntiGame)
   // @version 1.32.0
   // @include http://*.ogame.*/game/index.php?page=*
   // ==/UserScript==
   // Original by restlesz
   //
   (function () {
   var AntiGame_lang = {};

   AntiGame_lang.LabelsNO =
   {
   lbl_missAttack: 'Angrep',
   lbl_missColony: 'Kolonisering',
   lbl_missDeploy: 'Anvendelse',
   lbl_missDestroy: 'Måne-Ødeleggelse',
   lbl_missEspionage: 'Spionasje',
   lbl_missExpedition: 'Ekspedisjon',
   lbl_missFederation: 'ACS Angrep',
   lbl_missHarvest: 'Resirkuler ruinmark',
   lbl_missHold: 'ACS Forsvar',
   lbl_missTransport: 'Transport',

   lbl_shipSCargo: 'Lite Lasteskip',
   lbl_shipLCargo: 'Stort Lasteskip',
   lbl_shipLFighter: 'Lett Jeger',
   lbl_shipHFighter: 'Tung Jeger',
   lbl_shipCruiser: 'Krysser',
   lbl_shipBattleship: 'Slagskip',
   lbl_shipColonizator: 'Koloni Skip',
   lbl_shipRecycler: 'Resirkulerer',
   lbl_shipSpy: 'Spionasjesonde',
   lbl_shipBomber: 'Bomber',
   lbl_shipDestroyer: 'Destroyer',
   lbl_shipRIP: 'Døds stjerne',
   lbl_shipBCruiser: 'Slagkrysser',
   lbl_shipSatellite: 'Solar Satelitt',

   lbl_defRLauncher: 'Rakettkaster',
   lbl_defLLaser: 'Lett laser',
   lbl_defHLaser: 'Tung Laser',
   lbl_defGauss: 'Gauss Kannon',
   lbl_defIon: 'Ion Kannon',
   lbl_defPlasma: 'Plasma Tårn',
   lbl_defSShield: 'Liten Skjold-Kuppel',
   lbl_defLShield: 'Stor Skjold-Kuppel',

   lbl_RequiredEnergy: 'Energi behov',

   rx_sendMail: /Send a message to (.+)\./
   };

   AntiGame_lang.InterfaceNO =
   {
   opt_languageName: 'Norsk',

   opt_title: 'AntiGame Innstillinger',
   opt_btnOk: 'OK',
   opt_btnCancel: 'Avbryt',
   opt_btnDefault: 'standard',

   opt_language: 'Språk',
   opt_update_check: 'Auto-check for updates',
   opt_thousandSeparator: 'Thousand separator',
   opt_blockAutoComplete: 'Block Auto-Complete in Firefox',

   opt_showDeficient: 'Vis manglende ressurser',
   opt_showResources: 'Vis utvidet ressursene informasjon',
   opt_showNames: 'Vis skip / bygg / forskning navn over bildene',
   opt_nameColorOn: 'Navn farge: tilgjengelig',
   opt_nameColorOff: 'Navn farge: utilgjengelig ',
   opt_nameColorDisabled: 'Navn farge: ikke nok ressurser',
   opt_showConstructionTitle: 'Vis byggingens titler i planet listen',
   opt_shortHeader: 'Alltid minimere planet bilde',
   opt_misc_scrollTitle: 'Bla til neste arrangement i vinduet tittelen',

   opt_uni_SpeedFactor: 'Speed faktor i dette univers',
   opt_uni_DFPercent: 'Prosentandel av flåtestruktur til avfallsavdeling',
   opt_uni_DefenseToDF: 'Prosentandel av forsvar til avfallsavdeling',

   opt_timeSetting: 'Endre tids verdier (Kun timer )',
   opt_showServerOgameClock: 'Keep server time for top-right Ogame clock',
   opt_showServerPhalanx: 'Beholde server tid for Phalanx visning',
   opt_showPageStartTime: 'Vise tiden, siden ble oppdatert sist',
   opt_timeAMPM: 'Bruk 12-timers format (AM / PM) i stedet for 24-timers',

   opt_timeDontChange: 'Ikke endre tid',
   opt_timeLocal: 'Alltid sett til lokal tidssone',
   opt_timeServer: 'Alltid sett til server tidssone',

   opt_killTips: 'Kill tooltips',

   opt_evt_dimReverse: 'Dimme returnere flåter',
   opt_phalanx_showDebris: 'Vis teoretisk avfallsavdeling i Phalanx visning',
   opt_evt_expandFleetsEvt: 'Vis flåte sammensetning og lasteskip (EventList)',
   opt_evt_expandFleetsPhal: 'Vis flåte sammensetning og lasteskip (Phalanx)',

   opt_galaxyShowRank: 'Vis spiller / allianse rank i Galaxy visning',
   opt_galaxyRankColor: 'Spiller / allianse rank farge',
   opt_galaxyDebrisMin: 'Minste størrelse på avfallsavdeling som fremheves (0 for å slå av)',
   opt_galaxyDebrisColor: 'Farge på uthevet avfallsavdeling',
   opt_galaxyHideMoon: 'Skjul Måne bilde (vis måne størrelse i stedet)',
   opt_galaxy_Players: 'Uthev følgende spillere',
   opt_galaxy_PlayerColors: 'Farger på spilleren som fremheves',
   opt_galaxy_Allys: 'Uthev følgende allianser',
   opt_galaxy_AllyColors: 'Farger på alliansen som fremheves',
   opt_galaxy_keepTipsPlanets: 'Beholde tooltips på planeter og måner',
   opt_galaxy_keepTipsDebris: 'Beholde tooltips på avfallsavdeling felt',

   opt_msg_PlunderThreshold: 'Lavest grense for teoretisk plyndring (x1000)',
   opt_msg_DebrisThreshold: 'Lavest grense for teoretisk avfallsavdeling (x1000)',
   opt_msg_foldSmallPlunder: 'Fold reports with plunder and debris less than the limit',
   opt_msg_showPlunder: 'Vis byttet i spion rapporter',
   opt_msg_addButtons: 'Ekstra knapper på meldinger',
   opt_msg_fixColors: 'Fiks farger av kamp rapporter',

   opt_fleet_showCapacity: 'Vis skips kapasitet og hastighet',
   opt_fleet1_showResCalc: 'Vis ressurs kalkulator',
   opt_uni_maxPlayerScore: 'Den sterkeste spilleren har mer enn 5M poeng',
   opt_autocopyCoords: 'Auto-kopi koordinater',
   opt_autocopyGlobal: 'Lagrer koordinater fra en side (ikke bare Gjeldende Ogame universet faner)',
   opt_fleet2_setTargetDF: 'Sett målet til DF hvis flåte inneholder gjenvinnere',
   opt_fleet2_fixLayout: 'Fiks flygeinformasjon layout (side 2)',
   opt_fleet2_ShortLinks: 'Mål shortlinks (side 2)',
   opt_fleet2_MoonColor: 'Farge på månene i shortlink listen',
   opt_fleet2_MoonsToEnd: 'Flytt måner til slutten av shortlinks listen',
   opt_fleet2_expandLists: 'Utvid rullegardinmenyen (Speed​​, Snarveier, ACSs)',
   opt_fleet2_checkProbeCapacity: 'Sjekk probers kapasitet før avreise (side 2)',

   opt_missionPriority: 'oppdrags prioritet',

   opt_mvmt_expandFleets: 'Vis flåte skip og lasteskip',
   opt_mvmt_showReversal: 'Vis returtid tid på flåter',

   opt_missAttack: 'oppdrags farge: Angrep',
   opt_missColony: 'oppdrags farge: Kolonisering',
   opt_missDeploy: 'oppdrags farge: Anvendelse',
   opt_missDestroy: 'oppdrags farge: Ødelegge',
   opt_missEspionage: 'oppdrags farge: Spionasje',
   opt_missExpedition: 'oppdrags farge: Ekspedisjon',
   opt_missFederation: 'oppdrags farge: føderasjon',
   opt_missHarvest: 'oppdrags farge: innhøstning',
   opt_missHold: 'oppdrags farge: Acs forsvar',
   opt_missTransport: 'oppdrags farge: Transport',
   opt_msg_addSimButton: 'Legg til knapper for å sende spion rapporter til simulator',

   lbl_missAttack: 'Angrep',
   lbl_missColony: 'Kolonisering',
   lbl_missDeploy: 'Anvendelse',
   lbl_missDestroy: 'Måne-Ødeleggelse',
   lbl_missEspionage: 'Spionasje',
   lbl_missExpedition: 'Ekspedisjon',
   lbl_missFederation: 'ACS Angrep',
   lbl_missHarvest: 'Innhøstning',
   lbl_missHold: 'ACS Forsvar',
   lbl_missTransport: 'Transport',

   lbl_sectionGeneral: 'Generell',
   lbl_sectionUniverse: 'Univers',
   lbl_sectionTime: 'tidsinnstillinger',
   lbl_sectionEventList: 'Event liste og Phalanx',
   lbl_sectionGalaxy: 'Galakse',
   lbl_sectionMessages: 'Meldinger',
   lbl_sectionFleetDispatch: 'flåte utsendelse',
   lbl_sectionFleetMovement: 'flåte bevegelse',

   lbl_optionsNote1: 'Alternativet er lagret for kun dette universet',

   lbl_resetCoords: 'Reset - ',

   lbl_TotalCapacity: 'Total kapasitet',
   lbl_MinSpeed: 'minste hastighet',
   lbl_ExPoints: 'Ekepedisjons poeng',
   lbl_mvmt_Return: 'R',

   lbl_resources: 'ressurser',
   lbl_debris: 'vrakrester',
   lbl_total: 'Totall',
   lbl_loot: 'bytte',
   lbl_metal: 'Metall',
   lbl_crystal: 'Krystal',

   lbl_shipSCargoAlt: 'LL',
   lbl_shipLCargoAlt: 'SL',
   lbl_shipRecyclerAlt: 'Recs',
   lbl_shipSatelliteAlt: 'Sat.',

   lbl_deficientRes: 'manglende ressurser',
   lbl_Production: 'Produksjon',
   lbl_ArrivalACS: 'Ankomst (ACS)',

   lbl_btnMarkReadAll: 'Marker alle vises meldinger som lest ',
   lbl_btnDeleteSmallPlunder: 'Slett spion rapporter med Bytte <$ Bytte og vrakrester <$ vrakrester',

   lbl_Moon: 'Måne',

   lbl_onTop: 'på toppen',
   lbl_onBottom: 'på bunden',
   lbl_onLeft: 'til venstre',

   lbl_installNewVersion: 'Klikk for å installere ny versjon',
   lbl_Save: 'Lagre',
   lbl_Clear: 'Slett',
   lbl_Quantity: 'Antall',
   lbl_Duration: 'varighet',
   lbl_Consumption: 'forbruk',

   lbl_tmTime: 'Tid',
   lbl_tmCountdown: 'nedtelling'
   };

   // -------------------------------
   // Don't modify the code below

   var mywindow;
   try { mywindow = unsafeWindow; }
   catch (e) { mywindow = window; }

   if (!mywindow.AntiGame_lang)
   mywindow.AntiGame_lang = AntiGame_lang;
   else
   for (var i in AntiGame_lang)
   mywindow.AntiGame_lang = AntiGame_lang[i];[/i][i]

   }) ()
   [/i]
   [i][/i]

  • balkan (.ba) translation.
   all translated :)

   just edited zohar's translation for .hr, changed some things but its pretty much the same...

   Display Spoiler

   Brainfuck Source Code

   1. // ==UserScript==
   2. // @name AntiGam_lang_HR
   3. // @namespace antikiller
   4. // @description AntiGame translation - Croatian (must be run before main AntiGame)
   5. // @version 1.32.0
   6. // @include http://*.ogame.*/game/index.php?page=*
   7. // ==/UserScript==
   8. // Translated by zohar88 - edited for .ba by Shavano
   9. //
   10. (function () {
   11. var AntiGame_lang = {};
   12. AntiGame_lang.LabelsHR =
   13. {
   14. lbl_missAttack: 'Napad',
   15. lbl_missColony: 'Kolonizirati',
   16. lbl_missDeploy: 'Stationirati',
   17. lbl_missDestroy: 'Uništiti',
   18. lbl_missEspionage: 'Špijunaža',
   19. lbl_missExpedition: 'Ekspedicija',
   20. lbl_missFederation: 'AKS Napad',
   21. lbl_missHarvest: 'Recikliraj ruševinu',
   22. lbl_missHold: 'Pauzirati',
   23. lbl_missTransport: 'Transport',
   24. lbl_shipSCargo: 'Mali transporter',
   25. lbl_shipLCargo: 'Veliki transporter',
   26. lbl_shipLFighter: 'Mali lovac',
   27. lbl_shipHFighter: 'Veliki lovac',
   28. lbl_shipCruiser: 'Krstarice',
   29. lbl_shipBattleship: 'Borbeni brodovi',
   30. lbl_shipColonizator: 'Kolonijalni brod',
   31. lbl_shipRecycler: 'Recikler',
   32. lbl_shipSpy: 'Sonde za spijunazu',
   33. lbl_shipBomber: 'Bombarder',
   34. lbl_shipDestroyer: 'Razaraci',
   35. lbl_shipRIP: 'Zvijezda smrti',
   36. lbl_shipBCruiser: 'Oklopna krstarica',
   37. lbl_shipSatellite: 'Solarni satelit',
   38. lbl_defRLauncher: 'Raketobacaci',
   39. lbl_defLLaser: 'Mali laser',
   40. lbl_defHLaser: 'Veliki laser',
   41. lbl_defGauss: 'Gaussov top',
   42. lbl_defIon: 'Ionski top',
   43. lbl_defPlasma: 'Plazma top',
   44. lbl_defSShield: 'Mala stitna kupola',
   45. lbl_defLShield: 'Velika stitna kupola',
   46. lbl_RequiredEnergy: 'Potrebno energije',
   47. rx_sendMail: /Pošalji poruku (.+)\./
   48. };
   49. AntiGame_lang.InterfaceHR =
   50. {
   51. opt_languageName: 'Hrvatski',
   52. opt_title: 'AntiGame Opcije',
   53. opt_btnOk: 'OK',
   54. opt_btnCancel: 'Poništi',
   55. opt_btnDefault: 'Zadano',
   56. opt_language: 'Jezik',
   57. opt_update_check: 'Automatska provjera za nadogradnju',
   58. opt_thousandSeparator: 'Zarez za hiljadu',
   59. opt_blockAutoComplete: 'Blokiraj Auto-Complete u Firefoxu',
   60. opt_showDeficient: 'Prikaži nedostajuće resurse',
   61. opt_showResources: 'Prikaži dodatne informacije o resursima',
   62. opt_showNames: 'Prikaži imena preko slika za brodove/zgrade/istraživanja',
   63. opt_nameColorOn: 'Naziv boje: Moguće',
   64. opt_nameColorOff: 'Naziv boje: Nije moguće',
   65. opt_nameColorDisabled: 'Naziv boje: nedovoljno resursa',
   66. opt_showConstructionTitle: 'Prikaži nazive gradnji na listi planeta',
   67. opt_shortHeader: 'Uvijek smanji sliku planete',
   68. opt_misc_scrollTitle: 'Prikaži vrijeme sljedeće flote u naslovu prozora/taba',
   69. opt_uni_SpeedFactor: 'Faktor brzine za ovaj uni',
   70. opt_uni_DFPercent: 'Postotak flote koji se pretvara u ruševinu',
   71. opt_uni_DefenseToDF: 'Postotak obrane koji se pretvara u ruševinu',
   72. opt_timeSetting: 'Promjeni postavke vremena (samo za sate)',
   73. opt_showServerOgameClock: 'Zadrži prikaz vremena servera u gornjem desnom uglu',
   74. opt_showServerPhalanx: 'Zadrži vrijeme servera za Falangu',
   75. opt_showPageStartTime: 'Prikaži vrijeme kada je stranica zadnji puta osvježena',
   76. opt_timeAMPM: 'Koristi 12-satni format (AM/PM) umjesto 24-satnog',
   77. opt_timeDontChange: 'Ne mijenjaj vrijeme',
   78. opt_timeLocal: 'Uvijek prikazuj lokalno vrijeme',
   79. opt_timeServer: 'Uvijek prikazuj vrijeme servera',
   80. opt_killTips: 'Ne prikazuj tooltipse',
   81. opt_evt_dimReverse: 'Zatamni flote na povratku',
   82. opt_phalanx_showDebris: 'Prikaži teoretsku veličinu ruševine u Falangi',
   83. opt_evt_expandFleetsEvt: 'Prikaži sastav flote i teret (u listi događanja)',
   84. opt_evt_expandFleetsPhal: 'Prikaži sastav flote i teret (Falanga)',
   85. opt_galaxyShowRank: 'Prikaži rang igrača/saveza u galaksiji',
   86. opt_galaxyRankColor: 'Boja za rang igrača/saveza',
   87. opt_galaxyDebrisMin: 'Minimalna veličina ruševine koja će se istaknuti (0 za isključiti)',
   88. opt_galaxyDebrisColor: 'Boja istaknutih ruševina',
   89. opt_galaxyHideMoon: 'Sakrij sliku mjeseca (umjesto slike prikaži veličinu mjeseca)',
   90. opt_galaxy_Players: 'Označi sljedeće igrače',
   91. opt_galaxy_PlayerColors: 'Boje za označavanje igrača',
   92. opt_galaxy_Allys: 'Označi slijedeće saveze',
   93. opt_galaxy_AllyColors: 'Boje za označavanje saveza',
   94. opt_galaxy_keepTipsPlanets: 'Zadrži prikaz tooltipsa za planete i mjesece',
   95. opt_galaxy_keepTipsDebris: 'Zadrži prikaz tooltipsa za ruševine',
   96. opt_msg_PlunderThreshold: 'Donji limit za teoretski plijen (x1000)',
   97. opt_msg_DebrisThreshold: 'Donji limit za teoretsku ruševinu (x1000)',
   98. opt_msg_foldSmallPlunder: 'Skopiti izvješća s pljačkom i ruševinama manjih od zadanog minimuma',
   99. opt_msg_showPlunder: 'Prikaži plijen u izvješću špijunaže',
   100. opt_msg_addButtons: 'Dodatne tipke na porukama',
   101. opt_msg_fixColors: 'Podesi boje borbenih izvještaja',
   102. opt_fleet_showCapacity: 'Prikaži kapacitet i brzinu brodova',
   103. opt_fleet1_showResCalc: 'Prikaži kalkulator za resurse',
   104. opt_uni_maxPlayerScore: 'Najjači igrač ima više od 5M bodova',
   105. opt_autocopyCoords: 'Automatski kopiraj koordinate',
   106. opt_autocopyGlobal: 'Zapamti koordinate sa bilo koje stranice (sa svih OGame tabova)',
   107. opt_fleet2_setTargetDF: 'Namjesti cilj na ruševinu ako u floti ima reciklera',
   108. opt_fleet2_fixLayout: 'Popravi prikaz menija za slanje flote (stranica 2)',
   109. opt_fleet2_ShortLinks: 'Prečica do mete (stranica 2)',
   110. opt_fleet2_MoonColor: 'Boja za mjesece u izborniku',
   111. opt_fleet2_MoonsToEnd: 'Premjesti mjesece na kraj liste',
   112. opt_fleet2_expandLists: 'Proširi padajuće izbornike (Brzina, Kratice za planete, AKS)',
   113. opt_fleet2_checkProbeCapacity: 'Provjeri kapacitet sonde prije slanja (stranica 2)',
   114. opt_missionPriority: 'Prioritet misije',
   115. opt_mvmt_expandFleets: 'Pokaži sastav flote i teret flote',
   116. opt_mvmt_showReversal: 'Pokaži vrijeme povratka flote',
   117. opt_missAttack: 'Boja misije: Napad',
   118. opt_missColony: 'Boja misije: Kolonizacija',
   119. opt_missDeploy: 'Boja misije: Stationirati',
   120. opt_missDestroy: 'Boja misije: Unistiti',
   121. opt_missEspionage: 'Boja misije: Spijunaza',
   122. opt_missExpedition: 'Boja misije: Ekspedicija',
   123. opt_missFederation: 'Boja misije: AKS',
   124. opt_missHarvest: 'Boja misije: Recikliraj ruševinu',
   125. opt_missHold: 'Boja misije: Pauzirati',
   126. opt_missTransport: 'Boja misije: Transport',
   127. opt_msg_addSimButton: 'Dodaj gumbove za online simulaciju borbi',
   128. lbl_missAttack: 'Napad',
   129. lbl_missColony: 'Kolonizacija',
   130. lbl_missDeploy: 'Stationirati',
   131. lbl_missDestroy: 'Unistiti',
   132. lbl_missEspionage: 'Spijunaza',
   133. lbl_missExpedition: 'Ekspedicija',
   134. lbl_missFederation: 'AKS napad',
   135. lbl_missHarvest: 'Reciklirati ruševinu',
   136. lbl_missHold: 'Pauzirati',
   137. lbl_missTransport: 'Transport',
   138. lbl_sectionGeneral: 'Općenito',
   139. lbl_sectionUniverse: 'Universe',
   140. lbl_sectionTime: 'Postavke vremena',
   141. lbl_sectionEventList: 'Događanja & Falanga',
   142. lbl_sectionGalaxy: 'Galaksija',
   143. lbl_sectionMessages: 'Poruke',
   144. lbl_sectionFleetDispatch: 'Otpremanje flota',
   145. lbl_sectionFleetMovement: 'Kretanje flota',
   146. lbl_optionsNote1: 'Opcija je spremljena samo za ovaj uni',
   147. lbl_resetCoords: 'Reset - ',
   148. lbl_TotalCapacity: 'Ukupni kapacitet',
   149. lbl_MinSpeed: 'Minimalna brzina',
   150. lbl_ExPoints: 'Ekspedicijski poeni',
   151. lbl_mvmt_Return: 'R',
   152. lbl_resources: 'Resursi',
   153. lbl_debris: 'Ruševine',
   154. lbl_total: 'Ukupno',
   155. lbl_loot: 'Plijen',
   156. lbl_metal: 'Metal',
   157. lbl_crystal: 'Kristal',
   158. lbl_shipSCargoAlt: 'MT',
   159. lbl_shipLCargoAlt: 'VT',
   160. lbl_shipRecyclerAlt: 'Rec',
   161. lbl_shipSatelliteAlt: 'Sat.',
   162. lbl_deficientRes: 'Nedostajući resursi',
   163. lbl_Production: 'Proizvodnja',
   164. lbl_ArrivalACS: 'Dolazak (AKS)',
   165. lbl_btnMarkReadAll: 'Označi sve prikazane poruke kao pročitane',
   166. lbl_btnDeleteSmallPlunder: 'Izbriši sva izvješća gdje je plijen < $plunder i ruševina < $debris',
   167. lbl_Moon: 'Mjesec',
   168. lbl_onTop: 'Na vrhu',
   169. lbl_onBottom: 'Na dnu',
   170. lbl_onLeft: 'Na lijevo',
   171. lbl_installNewVersion: 'Klikni za instalaciju nove verzije',
   172. lbl_Save: 'Sačuvaj',
   173. lbl_Clear: 'Očisti',
   174. lbl_Quantity: 'Količina',
   175. lbl_Duration: 'Trajanje',
   176. lbl_Consumption: 'Potrošnja',
   177. lbl_tmTime: 'Vrijeme',
   178. lbl_tmCountdown: 'Odbrojavanje'
   179. };
   180. // -------------------------------
   181. // Don't modify the code below
   182. var mywindow;
   183. try { mywindow = unsafeWindow; }
   184. catch (e) { mywindow = window; }
   185. if (!mywindow.AntiGame_lang)
   186. mywindow.AntiGame_lang = AntiGame_lang;
   187. else
   188. for (var i in AntiGame_lang)
   189. mywindow.AntiGame_lang[i] = AntiGame_lang[i];
   190. }) ()
   Display All
  • uff full translate to new version 1.33.9

   Translation code

   Source Code

   1. function lang_LabelsPL ()
   2. {
   3. return {
   4. lbl_missAttack: 'Atakuj',
   5. lbl_missColony: 'Kolonizuj',
   6. lbl_missDeploy: 'Stacjonuj',
   7. lbl_missDestroy: 'Niszcz',
   8. lbl_missEspionage: 'Szpieguj',
   9. lbl_missExpedition: 'Ekspedycja',
   10. lbl_missFederation: 'Atak związku',
   11. lbl_missHarvest: 'Zbieraj',
   12. lbl_missHold: 'Zatrzymaj',
   13. lbl_missTransport: 'Transportuj',
   14. lbl_shipSCargo: 'Mały transporter',
   15. lbl_shipLCargo: 'Duży transporter',
   16. lbl_shipLFighter: 'Lekki myśliwiec',
   17. lbl_shipHFighter: 'Ciężki myśliwiec',
   18. lbl_shipCruiser: 'Krążownik',
   19. lbl_shipBattleship: 'Okręt wojenny',
   20. lbl_shipColonizator: 'Statek kolonizacyjny',
   21. lbl_shipRecycler: 'Recykler',
   22. lbl_shipSpy: 'Sonda szpiegowska',
   23. lbl_shipBomber: 'Bombowiec',
   24. lbl_shipDestroyer: 'Niszczyciel',
   25. lbl_shipRIP: 'Gwiazda Śmierci',
   26. lbl_shipBCruiser: 'Pancernik',
   27. lbl_shipSatellite: 'Satelita słoneczny',
   28. bl_defRLauncher: 'Wyrzutnia rakiet',
   29. lbl_defLLaser: 'Lekkie działo laserowe',
   30. lbl_defHLaser: 'Ciężkie działo laserowe',
   31. lbl_defGauss: 'Działo Gaussa',
   32. lbl_defIon: 'Działo jonowe',
   33. lbl_defPlasma: 'Wyrzutnia plazmy',
   34. lbl_defSShield: 'Mała powłoka ochronna',
   35. lbl_defLShield: 'Duża powłoka ochronna',
   36. lbl_RequiredEnergy: 'Potrzebna energia',
   37. rx_sendMail: /Wyślij wiadomość do (.+)\./
   38. }
   39. };
   40. function lang_InterfacePL ()
   41. {
   42. return {
   43. opt_title: 'Opcje AntiGame',
   44. opt_btnOk: 'OK',
   45. opt_btnCancel: 'Anuluj',
   46. opt_btnDefault: 'Domyślne',
   47. opt_language: 'Język',
   48. opt_update_check: 'Sprawdzaj czy są aktualizacje',
   49. opt_blockAutoComplete: 'Blokuj autouzupełnianie w Firefox',
   50. opt_thousandSeparator: 'Separator tysiąca',
   51. opt_showResources: 'Pokazuj rozszerzone informacje o surowcach',
   52. opt_showDeficient: 'Pokazuj brakujące surowce',
   53. opt_showNames: 'Pokazuj nazwy statków/budynków/badań na obrazkach',
   54. opt_nameColorOn: 'Kolor dla: dostępne',
   55. opt_nameColorOff: 'Kolor dla: niedostępne',
   56. opt_nameColorDisabled: 'Kolor dla: brak surowców',
   57. opt_showConstructionTitle: 'Pokazuj nazwy budowanych konstrukcji pod nazwami planet',
   58. opt_shortHeader: 'Zawsze ukrywaj obrazek planety gdy jest taka możliwość',
   59. opt_misc_scrollTitle: 'Przewijaj czas do nastepnego zdarzenia w nagłówku przeglądarki',
   60. opt_uni_SpeedFactor: 'Współczynnik prędkości tego uniwersum',
   61. opt_uni_DFPercent: 'Procent debrisu z floty',
   62. opt_uni_DefenseToDF: 'Procent debrisu z obrony',
   63. opt_timeSetting: 'Ustaw godzine',
   64. opt_showServerOgameClock: 'Nie zmieniaj czasu Ogame zegara z prawego górnego rogu',
   65. opt_showServerPhalanx: 'Nie zmieniaj czasu serwera dla widoku falangi czujników',
   66. opt_showPageStartTime: 'Wyświetlaj czas ostatniego odświeżenia strony',
   67. opt_timeAMPM: 'Uzyj 12-godzinnego formatu (AM/PM) zamiast 24-godzinnego',
   68. opt_timeDontChange: 'Nie zmieniaj czasu',
   69. opt_timeLocal: 'Ustaw do lokalnej strefy czasowej',
   70. opt_timeServer: 'Ustaw do strefy czasowej serwera',
   71. opt_evt_dimReverse: 'Przyciemnij sloty powracających flot',
   72. opt_evt_expandFleetsEvt: 'Pokazuj skład floty i ładunek na liście lotów',
   73. opt_evt_expandFleetsPhal: 'Pokazuj skład floty i ładunek w falandze',
   74. opt_phalanx_showDebris: 'Pokazuj przybliżone pole zniszczeń powstałe z floty widocznej na falandze',
   75. opt_galaxyShowRank: 'Pokazuj pozycje graczy w widoku galaktyki',
   76. opt_galaxyShowAllyRank: 'Pokazuj pozycje sojuszy w widoku galaktyki',
   77. opt_galaxyRankColor: 'Kolor pozycji graczy/sojuszów',
   78. opt_galaxyDebrisMin: 'Minimalny rozmiar pola zniszczeń do podświetlenia (0 wyłącza)',
   79. opt_galaxyDebrisColor: 'Kolor podświetlania pola zniszczeń',
   80. opt_galaxyHideMoon: 'Ukrywaj ikonę Księżyca, a pokazuj zamiast niego jego rozmiar',
   81. opt_galaxy_Players: 'Koloruj nazwy graczy',
   82. opt_galaxy_PlayerColors: 'Kolor dla pokolorowanych graczów',
   83. opt_galaxy_Allys: 'Koloruj nazwy sojuszów',
   84. opt_galaxy_AllyColors: 'Kolor dla pokolorowanych sojuszów',
   85. opt_galaxy_killTips: 'Zamknij tooltipsy (galaktyka)',
   86. opt_galaxy_keepTipsPlanets: 'Pozostaw tooltips dla planet i księżyców',
   87. opt_galaxy_keepTipsDebris: 'Pozostaw tooltips dla pola zniszczeń',
   88. opt_msg_expandBox: 'Zmień wysokość okna wiadomości:',
   89. opt_msg_killTips: 'Zamknij tooltipsy (wiadomości)',
   90. opt_msg_addButtons: 'Dodatkowe przyciski w wiadomościach',
   91. opt_msg_EspionageSpace: 'Zmniejsz odstępy między wierszami',
   92. opt_msg_PlunderThreshold: 'Minimalny teoretyczny rabunek (x1000)',
   93. opt_msg_DebrisThreshold: 'Minimalny rozmiar pola zniszczeń (x1000)',
   94. opt_msg_foldSmallPlunder: 'Zwijaj raporty z rabunkiem i odpadkami mniejszymi niż podany powyżej minimalny limit',
   95. opt_msg_showPlunder: 'Pokazuj rabunek w raportach szpiegowskich',
   96. opt_msg_addSimButton: 'Dodaj przycisk do wysyłania raportów szpiegowskich do symulatorów',
   97. opt_msg_fixColors: 'Popraw kolory raportów wojennych',
   98. opt_fleet1_Layout: 'Poprawiaj wygląd informacji o flocie (strona 1)',
   99. opt_fleet_showCapacity: 'Pokazuj ładowność i prędkość statków',
   100. opt_fleet1_showResCalc: 'Pokazuj kalkulator zasobów',
   101. opt_uni_maxPlayerScore: 'Silniejszy gracz ma więcej niż 5M punktów',
   102. opt_fleet1_killTips: 'Zamknij tooltips (strona 1)',
   103. opt_fleet2_Layout: 'Koloruj listę wyboru prędkości statków (strona 2)',
   104. opt_fleet2_fixLayout: 'Poprawiaj wygląd informacji o flocie (strona 2)',
   105. opt_autocopyCoords: 'Auto-kopiowanie koordynatów',
   106. opt_autocopyGlobal: 'Zapamiętaj koordynaty z dowolnej strony (nie tylko z Ogame)',
   107. opt_fleet2_setTargetDF: 'Automatycznie ustaw miejsce przeznaczenia: "PZ" gdy wysylasz recyklery',
   108. opt_fleet2_ShortLinks: 'Dodaj pozycje widoczną na liście koordynatów (strona 2)<br /><br />Format: G#S#P#T#N,
   109. gdzie:<br />G#S#P = koordynaty<br />T = 1 - planeta, 2 - szczątki, 3 - księżyc<br />N - nazwa, która jest opcjonalna<br/>Kolejne wpisy oddzielamy
   110. przecinkiem',
   111. opt_fleet2_MoonsToEnd: '<br />Prznieś księżyce na koniec listy wyboru koordynatów',
   112. opt_fleet2_MoonColor: 'Kolor dla Księżycy z listy szybkiego wyboru koordynatów (strona 2)',
   113. opt_fleet2_expandLists: 'Pokazuj listę szybkiego wyboru koordynatów (strona 2)',
   114. opt_fleet2_expandMoonColor: 'Koloruj Księżyce na liście szybkiego wyboru koordynatów (strona 2)',
   115. opt_fleet2_checkProbeCapacity: 'Sprawdzaj pojemność sond przed wyruszeniem (strona 2)',
   116. opt_mvmt_expandFleets: 'Pokazuj w Ruchach Flot statki i zawartość ładowni',
   117. opt_mvmt_showReversal: 'Pokazuj czas powrotu po zawróceniu',
   118. opt_missionPriority: 'Priorytety misji',
   119. opt_missColor: 'Kolor misji: ',
   120. lbl_sectionGeneral: 'Główne',
   121. lbl_sectionUniverse: 'Uniwersum',
   122. lbl_sectionTime: 'Ustawienia czasu',
   123. lbl_sectionEventList: 'Lista Zdarzeń & Falanga',
   124. lbl_sectionGalaxy: 'Galaktyka',
   125. lbl_sectionMessages: 'Wiadomości',
   126. lbl_subsectionEspionage: 'Raporty Szpiegowskie',
   127. lbl_subsectionCombat: 'Raporty Wojenne',
   128. lbl_sectionFleetDispatch: 'Wyświetlanie floty',
   129. lbl_subsectionFleet1: 'Flota strona 1',
   130. lbl_subsectionFleet2: 'Flota strona 2',
   131. lbl_subsectionFleet3: 'Flota strona 3',
   132. lbl_sectionFleetMovement: 'Ruchy floty',
   133. lbl_optionsNote1: 'Te opcje są zapisane tylko dla tego uniwersum',
   134. lbl_resetCoords: 'Resetuj - ',
   135. lbl_TotalCapacity: 'Pojemność',
   136. lbl_MinSpeed: 'Maksymalna prędkość',
   137. lbl_ExPoints: 'Punkty ekpedycji',
   138. lbl_mvmt_Return: 'R',
   139. lbl_resources: 'Surowce',
   140. lbl_debris: 'Pole zniszczeń',
   141. lbl_total: 'Razem',
   142. lbl_loot: 'Rabunek',
   143. lbl_metal: 'Metal',
   144. lbl_crystal: 'Kryształ',
   145. lbl_shipSCargoAlt: 'MT',
   146. lbl_shipLCargoAlt: 'DT',
   147. lbl_shipRecyclerAlt: 'Rec',
   148. lbl_shipSatelliteAlt: 'Sat.',
   149. lbl_deficientRes: 'Brakujące surowce',
   150. lbl_Production: 'Produkcja',
   151. lbl_ArrivalACS: 'Przybycie (ACS)',
   152. lbl_btnMarkReadAll: 'Zaznacz wszystkie wyświetlone wiadomości jako przeczytane',
   153. lbl_btnDeleteSmallPlunder: 'Usuń raporty szpiegowskie z rabunkiem < $plunder i odpadkami < $debris',
   154. lbl_Moon: 'Księżyc',
   155. lbl_onTop: 'Na górze',
   156. lbl_onBottom: 'Na dole',
   157. lbl_onLeft: 'Po lewej',
   158. lbl_installNewVersion: 'Kliknij, aby zainstalować nową wersję',
   159. lbl_Save: 'Zapisz',
   160. lbl_Clear: 'Wyczyść',
   161. lbl_Quantity: 'Ilość',
   162. lbl_Duration: 'Czas trwania',
   163. lbl_Consumption: 'Konsumpcja',
   164. lbl_tmTime: 'Czas',
   165. lbl_tmCountdown: 'Odliczanie'
   166. }
   167. };
   Display All
   [/spoiler='Translation code']
  • FR   Display Spoiler

   Source Code

   1. function LabelsFR ()
   2. {
   3. return {
   4. version: 2,
   5. /*
   6. missAttack: 'Attaquer',
   7. missColony: 'Coloniser',
   8. missDeploy: 'Déployer',
   9. missDestroy: 'Détruire une lune',
   10. missEspionage: 'Espionner',
   11. missExpedition: 'Expédition',
   12. missFederation: 'Attaque ACS',
   13. missHarvest: 'Recycler',
   14. missHold: 'Défence groupée',
   15. missTransport: 'Transporter',
   16. */
   17. btnMarkReadAll: 'Marquer tous les messages sélectionnés comme lus',
   18. btnDeleteSmallPlunder: 'Supprimer les rapports d\'espionnage avec pillage < $plunder et débris < $debris',
   19. msg_Simulator1: 'WebSim',
   20. msg_Simulator2: 'DragoSim',
   21. msg_Simulator3: 'OSimulate',
   22. debris: 'Débris',
   23. total: 'Total',
   24. loot: 'Butin',
   25. Save: 'Sauver',
   26. Clear: 'Effacer',
   27. Moon: 'Lune',
   28. tmTime: 'Heure',
   29. tmCountdown: 'Compte à rebours',
   30. rx_sendMail: /Envoyer un message à (.+)\./,
   31. TotalCapacity: 'Capacité totale',
   32. MinSpeed: 'Vitesse minimale',
   33. ExPoints: 'Expedition points',
   34. resources: 'Ressources',
   35. ArrivalACS: 'Arrivée (AG)',
   36. mvmt_Return: 'R',
   37. shipSCargoAlt: 'PT',
   38. shipLCargoAlt: 'GT',
   39. shipRecyclerAlt: 'Recs',
   40. Quantity: 'Quantité',
   41. Duration: 'Durée',
   42. Consumption: 'Consommation',
   43. shipSatelliteAlt: 'Sat.',
   44. deficientRes: 'Ressources manquantes',
   45. Production: 'Production',
   46. RequiredEnergy: 'Énergie requise'
   47. };
   48. };
   49. function InterfaceFR ()
   50. {
   51. return {
   52. version: 2,
   53. title: 'Options AntiGame',
   54. btnOk: 'OK',
   55. btnCancel: 'Annuler',
   56. btnHomePage: 'Home page',
   57. optionsNote1: 'L\'option est sauvegardée uniquement pour cet univers',
   58. resetCoords: 'Réinitialiser - ',
   59. installNewVersion: 'Cliquer pour installer la nouvelle version',
   60. sectionGeneral: 'Général',
   61. sectionGeneral_Globalview: 'Vue globale',
   62. sectionGeneral_Objectview: 'Constructions, recherches et vaisseaux',
   63. sectionUniverse: 'Univers',
   64. sectionTime: 'Paramètres de l\'heure',
   65. sectionEventList: 'Mouvements de flotte',
   66. sectionGalaxy: 'Galaxie',
   67. sectionGalaxy_Player: 'Player',
   68. sectionGalaxy_Alliance: 'Alliance',
   69. sectionGalaxy_Debris: 'Debris',
   70. sectionMessages: 'Messages',
   71. sectionMessages_Espionage: 'Rapports d\'espionnage',
   72. sectionMessages_Combat: 'Rapports de combat',
   73. sectionFleetDispatch: 'Envoi de flottes',
   74. sectionFleetDispatch_Fleet1: 'Page d\'envoi de flotte 1',
   75. sectionFleetDispatch_Fleet2: 'Page d\'envoi de flotte 2',
   76. sectionFleetDispatch_Fleet3: 'Page d\'envoi de flotte 3',
   77. sectionFleetMovement: ' Mouvements de flotte',
   78. sectionFleetMovement_Color: 'Couleur de mission',
   79. improveLayout: 'Améliorer l\'aménagement de cette page',
   80. improveUsability: 'Améliorer la convivialité de cette page',
   81. improveLayoutUse: 'Améliorer la disposition et la convivialité de cette page',
   82. simpleLayout: 'Simplifiez l\'agencement de cette page',
   83. killTips: 'Désactiver les info-bulles',
   84. language: 'Langage',
   85. update_check: 'Mise à jour automatique',
   86. thousandSeparator: 'Séparateur pour les milliers',
   87. btnDefault: 'Par défaut',
   88. blockAutoComplete: 'Bloquer l\'auto-complétion dans firefox',
   89. showDeficient: 'Afficher les ressources manquantes',
   90. showResources: 'Afficher les informations de ressources avancées',
   91. show_onTop: 'Au dessus',
   92. show_onBottom: 'En dessous',
   93. show_onLeft: 'A gauche',
   94. showNames: 'Afficher les noms des vaisseaux/constructions/recherches sur les images',
   95. nameColorOn: 'Couleur du nom: disponible',
   96. nameColorOff: 'Couleur du nom: indisponible',
   97. nameColorDisabled: 'Couleur du nom: pas assez de ressources',
   98. showConstructionTitle: 'Afficher les titres des constructions dans la liste des planètes',
   99. shortHeader: 'Toujours réduire les images planètes',
   100. misc_scrollTitle: 'Temps restant avant le prochain évènement dans le titre de la fenêtre',
   101. uni_SpeedFactor: 'Facteur de vitesse pour cet univers',
   102. uni_DFPercent: 'Percentage de la flotte dans les débris',
   103. uni_DefenseToDF: 'Pourcentage de la défence dans les débris',
   104. timeAMPM: 'Utilisez le format 12h (AM/PM) au lieu de 24h',
   105. timeSetting: 'Changer les valeurs de temps (les heures seulement)',
   106. timeDontChange: 'Ne pas changer l\'heure',
   107. timeLocal: 'Toujours régler à l\'heure locale',
   108. timeServer: 'Toujours régler à l\'heure serveur',
   109. showServerOgameClock: 'Garder l\'heure du serveur pour l\'horloge en haut à droite',
   110. showServerPhalanx: 'Garder l\'heure du serveur pour la vue Phalanx',
   111. showPageStartTime: 'Afficher l`heure du dernier raffraichisement de la page',
   112. evt_dimReverse: 'Assombrir les flottes de retour',
   113. phalanx_showDebris: 'Afficher les débris théoriques sur la phalange',
   114. evt_expandFleetsEvt: 'Afficher la composition et la cargaison de la flotte dans la liste d\'événement (EventList)',
   115. evt_expandFleetsPhal: 'Afficher la composition et la cargaison de la flotte sur la phalange (Phalanx)',
   116. galaxy_keepTipsPlanets: 'Garder les infos-bulles pour les lunes et planètes',
   117. galaxy_keepTipsDebris: 'Garder les infos-bulles pour les champs de débris',
   118. galaxyHideMoon: 'Cacher l\'image de la lune (afficher sa taille à la place)',
   119. galaxyShowRank: 'Afficher le rang des joueurs/alliances dans la vue Galaxie',
   120. galaxyRankColor: 'Couleur des rangs Joueur/alliance',
   121. galaxy_Players: 'Surligner les joueurs suivants',
   122. galaxy_PlayerColors: 'Couleur des joueurs surlignés',
   123. galaxyShowAllyRank: 'Montrer le classement alliance dans la vue Galaxie',
   124. galaxy_Allys: 'Surligner les alliances suivantes',
   125. galaxy_AllyColors: 'Couleur des alliances surlignées',
   126. galaxyDebrisMin: 'Taille minimale pour surligner les débris (0 pour désactiver)',
   127. galaxyDebrisColor: 'Couleur des débris surlignés',
   128. msg_expandBox: 'Augmenter la hauteur de des messages',
   129. msg_addButtons: 'Ajouter des boutons pour les messages',
   130. msg_EspionageSpace: 'Réduire l\'espacement des ligne d\'un rapport d\'espionnage ',
   131. msg_PlunderThreshold: 'Taille minimale pour pillage théorique (en K)',
   132. msg_DebrisThreshold: 'Taille minimale pour recyclage théorique (en K)',
   133. msg_foldSmallPlunder: 'Pliez les rapports avec le pillage et les débris inférieurs à la limite',
   134. msg_showPlunder: 'Afficher le pillage dans les rapports d\'espionnage',
   135. msg_addSimButton: 'Ajouter un bouton pour envoyer le rapport d\'espionnage sur WebSim',
   136. msg_fixColors: 'Fixer la couleur des rapports de combat',
   137. fleet_showCapacity: 'Afficher la vitesse et la capacité des flottes',
   138. fleet1_showResCalc: 'Afficher le calculateur de ressources',
   139. uni_maxPlayerScore: 'Le joueur le plus fort à plus de 5M points',
   140. fleet2_fixLayout: 'Corriger les informations d\'agencement',
   141. autocopyCoords: 'Copier automatiquement les coordonnées',
   142. autocopyGlobal: 'Mémoriser les coords sur toutes les pages (pas seulement la page courante d\ogame)',
   143. fleet2_setTargetDF: 'Sélectionner automatiquement le champ de débris si la flotte inclus un recycleur',
   144. fleet2_ShortLinks: 'Raccourcis de cibles',
   145. fleet2_MoonColor: 'Couleur de la lune dans la liste de raccourcis',
   146. fleet2_MoonsToEnd: 'Deplacer la lune à la fin de la liste de raccourcis',
   147. fleet2_expandLists: 'Epandre la liste de selectionner pour la vitesse et attaques groupées',
   148. fleet2_expandMoonColor: 'Color moons in expand list',
   149. fleet2_checkProbeCapacity: 'Vérifier la capacité des sondes avant le départ(page 2)',
   150. missionPriority: 'Priorité de la mission',
   151. mvmt_expandFleets: 'Montrez la flotte et la cargaison de celle-ci',
   152. mvmt_showReversal: 'Afficher le temps inversé pour les flottes'
   153. };
   154. };
   Display All
  • Full Portuguese (PT-PT) translation - Updated to version 1.40.0

   Display Spoiler

   function LabelsPT ()
   {
   return {
   version: 2,
   btnMarkReadAll: 'Marcar todas as mensagens como lidas',
   btnDeleteSmallPlunder: 'Apagar relatórios de espionagem com roubo < $roubo e destroços < $destroços',
   msg_Simulator1: 'WebSim',
   msg_Simulator2: 'DragoSim',
   msg_Simulator3: 'OSimulate',
   debris: 'Destroços',
   total: 'Total',
   loot: 'Roubo',
   Save: 'Guardar',
   Clear: 'Limpar',
   Moon: 'Lua',
   tmTime: 'Hora',
   tmCountdown: 'Contagem decrescente',
   rx_sendMail: /Enviar uma mensagem a (.+)\./,
   TotalCapacity: 'Capacidade total',
   MinSpeed: 'Velocidade Mínima',
   ExPoints: 'Pontos de expedição',
   resources: 'Recursos',
   ArrivalACS: 'Chegada (ACS)',
   mvmt_Return: 'R',
   shipSCargoAlt: 'CP',
   shipLCargoAlt: 'CG',
   shipRecyclerAlt: 'Recs',
   shipRIPAlt: 'EDM',
   Quantity: 'Quantidade',
   Duration: 'Duração',
   Consumption: 'Consumo',
   shipSatelliteAlt: 'Sat.',
   deficientRes: 'Recursos necessários',
   Production: 'Produção',
   RequiredEnergy: 'Energia necessária'
   };
   };

   function InterfacePT ()
   {
   return {
   version: 2,
   title: 'Opções AntiGame',
   btnOk: 'Confirmar',
   btnCancel: 'Cancelar',
   btnHomePage: 'Home page',
   optionsNote1: 'A opção é guardada apenas para este Universo',
   resetCoords: 'Limpar coordenada - ',
   installNewVersion: 'Clique para actualizar',
   sectionGeneral: 'Geral',
   sectionGeneral_Globalview: 'Vista global',
   sectionGeneral_Objectview: 'Edifícios, Defesas e Frota',
   sectionUniverse: 'Universo',
   sectionTime: 'Configurações da Hora',
   sectionEventList: 'Lista de Eventos & Phalanx',
   sectionGalaxy: 'Galáxia',
   sectionGalaxy_Player: 'Jogador',
   sectionGalaxy_Alliance: 'Aliança',
   sectionGalaxy_Debris: 'Destroços',
   sectionMessages: 'Mensagens',
   sectionMessages_Espionage: 'Relatórios de Espionagem',
   sectionMessages_Combat: 'Relatórios de Combate',
   sectionFleetDispatch: 'Envio de Frota',
   sectionFleetDispatch_Fleet1: 'Envio de frota página 1',
   sectionFleetDispatch_Fleet2: 'Envio de frota página 2',
   sectionFleetDispatch_Fleet3: 'Envio de frota página 3',
   sectionFleetMovement: 'Movimento de Frotas',
   sectionFleetMovement_Color: 'Cor para a missão',
   improveLayout: 'Melhorar layout da página',
   improveUsability: 'Melhorar usabilidade da página',
   improveLayoutUse: 'Melhorar layout e usabilidade da página',
   simpleLayout: 'Simplificar layout da página',
   killTips: 'Desativar tooltips',
   language: 'Linguagem',
   update_check: 'Procura automática de atualizações',
   thousandSeparator: 'Separador de Milhares',
   btnDefault: 'Padrão',
   blockAutoComplete: 'Bloquear Autocompletar do Firefox',
   showDeficient: 'Mostrar recursos que faltam',
   showResources: 'Mostrar informações adicionais de recursos',
   show_onTop: 'No topo',
   show_onBottom: 'Em baixo',
   show_onLeft: 'À esquerda',
   showNames: 'Mostrar os nomes de naves/edifícios/pesquisas sobre as imagens',
   nameColorOn: 'Cor no Nome: disponível',
   nameColorOff: 'Cor no Nome: indisponível',
   nameColorDisabled: 'Cor no Nome: sem recursos suficientes',
   showConstructionTitle: 'Mostrar construções em curso na lista do planeta',
   shortHeader: 'Minimizar sempre imagem do Planeta',
   misc_scrollTitle: 'Passar no título da janela o tempo para o próximo evento',
   uni_SpeedFactor: 'Velocidade do Universo',
   uni_DFPercent: 'Percentagem de frota para destroços',
   uni_DefenseToDF: 'Percentagem de defensa para destroços',
   timeAMPM: 'Usar formato 12horas (AM/PM) no lugar do formato 24horas',
   timeSetting: 'Mudar valores do tempo (só horas)',
   timeDontChange: 'Não alterar a hora',
   timeLocal: 'Manter sempre a hora local',
   timeServer: 'Manter sempre a hora do servidor',
   showServerOgameClock: 'Manter hora do servidor no relógio superior direito do OGame',
   showServerPhalanx: 'Manter hora do servidor na vista Phalanx',
   showPageStartTime: 'Mostrar hora em que a página foi atualizada pela ultima vez',
   evt_dimReverse: 'Escurecer frotas em regresso',
   phalanx_showDebris: 'Mostrar destroços teóricos na vista Phalanx',
   evt_expandFleetsEvt: 'Mostrar composição da frota e capacidade de carga (Lista de Eventos)',
   evt_expandFleetsPhal: 'Mostrar composição da frota e capacidade de carga (Phalanx)',
   galaxy_keepTipsPlanets: 'Manter tooltips para planetas e luas',
   galaxy_keepTipsDebris: 'Manter tooltips para destroços',
   galaxyHideMoon: 'Eliminar imagem das Luas (mostrar únicamente o tamanho)',
   galaxyShowRank: 'Mostrar classificação jogador/aliança na vista Galáxia',
   galaxyRankColor: 'Cor na classificação jogador/aliança',
   galaxy_Players: 'Jogadores seguintes em destaque',
   galaxy_PlayerColors: 'Cor para jogadores seguintes',
   galaxyShowAllyRank: 'Ranks de alianças na vista da Galáxia',
   galaxy_Allys: 'Alianças seguintes em destaque',
   galaxy_AllyColors: 'Cor para as alianças seguintes',
   galaxyDebrisMin: 'Tamanho mínimo dos destroços em destaque (0 para desativar)',
   galaxyDebrisColor: 'Cor dos destroços em destaque',
   msg_expandBox: 'Expandir altura da caixa mensagens',
   msg_addButtons: 'Adicionar botões às mensagens',
   msg_EspionageSpace: 'Reduzir espaçamento entre linhas',
   msg_PlunderThreshold: 'Valor mínimo para roubo teórico (x1000)',
   msg_DebrisThreshold: 'Valor mínimo para destroços teórico (x1000)',
   msg_foldSmallPlunder: 'Ocultar informações do roubo e destroços abaixo desse valor',
   msg_showPlunder: 'Mostrar roubo no relatório de espionagem',
   msg_addSimButton: 'Adicionar botões nos relatórios de espionagem para usar o simulador',
   msg_fixColors: 'Corrigir cores nos relatórios de combate',
   fleet_showCapacity: 'Mostrar capacidade de carga e velocidade das naves',
   fleet1_showResCalc: 'Mostrar calculadora de recursos',
   uni_maxPlayerScore: 'O jogador mais forte tem mais de 5M de pontos',
   fleet2_fixLayout: 'Corrigir layout de informação de voo (página 2)',
   autocopyCoords: 'Auto-copiar coordenadas',
   autocopyGlobal: 'Memorizar coordenadas de qualquer página (não só no separador do universo atual)',
   fleet2_setTargetDF: 'Definir destino Campo de Destroços se a frota incluir recicladores',
   fleet2_ShortLinks: 'Direcionar atalhos (página 2)',
   fleet2_MoonColor: 'Colorir luas na lista de atalhos',
   fleet2_MoonsToEnd: 'Mover luas para o final da lista de atalhos',
   fleet2_expandLists: 'Expandir caixas de seleção (Velocidade, Atalhos, ACSs)',
   fleet2_expandMoonColor: 'Colorir luas na lista expandida',
   fleet2_checkProbeCapacity: 'Verificar capacidade das sondas antes do envio (página 2)',
   missionPriority: 'Prioridade da missão',
   mvmt_expandFleets: 'Mostrar naves e capacidade de carga da frota',
   mvmt_showReversal: 'Mostrar hora do regresso da frota'
   };
   };
  • Updated (and some typos also fixed)

   Spanish version for AG 1.42.4

   Source Code

   1. function LabelsES ()
   2. {
   3. return {
   4. version: 2,
   5. btnMarkReadAll: 'Marcar todos los mensajes como leídos',
   6. btnDeleteSmallPlunder: 'Eliminar los informes de espionaje con el botón < $plunder y los escombros < $debris',
   7. msg_Simulator1: 'WebSim',
   8. msg_Simulator2: 'DragoSim',
   9. msg_Simulator3: 'OSimulate',
   10. debris: 'Escombros',
   11. total: 'Total',
   12. loot: 'Botín',
   13. Save: 'Guardar',
   14. Clear: 'Borrar',
   15. Moon: 'Luna',
   16. tmTime: 'Hora',
   17. tmCountdown: 'Cuenta atrás',
   18. rx_sendMail: /Enviar mensaje a (.+)\./,
   19. TotalCapacity: 'Capacidad total',
   20. MinSpeed: 'Velocidad mínima',
   21. ExPoints: 'Puntos de Espedición',
   22. resources: 'Recursos',
   23. ArrivalACS: 'Llegada (SAC)',
   24. mvmt_Return: 'R',
   25. shipSCargoAlt: 'NPC',
   26. shipLCargoAlt: 'NGC',
   27. shipRecyclerAlt: 'Recis',
   28. shipRIPAlt: 'Estrellas',
   29. Quantity: 'Cantidad',
   30. Duration: 'Duración',
   31. Consumption: 'Consumo',
   32. shipSatelliteAlt: 'Sat.',
   33. deficientRes: 'Recursos necesarios',
   34. Production: 'Producción',
   35. RequiredEnergy: 'Energía necesaria'
   36. };
   37. };
   38. function InterfaceES ()
   39. {
   40. return {
   41. version: 2,
   42. title: 'Opciones AntiGame',
   43. btnOk: 'OK',
   44. btnCancel: 'Cancelar',
   45. btnHomePage: 'Página de Inicio',
   46. optionsNote1: 'La opción se guardará sólo en este Universo',
   47. resetCoords: 'Resetear - ',
   48. installNewVersion: 'Click para instalar la nueva versión',
   49. sectionGeneral: 'General',
   50. sectionGeneral_Globalview: 'Vista General',
   51. sectionGeneral_Objectview: 'Edificios, Investigaciones y Naves',
   52. sectionUniverse: 'Universo',
   53. sectionTime: 'Configuración de Hora',
   54. sectionEventList: 'Lista de Eventos & Phalanx',
   55. sectionGalaxy: 'Galaxia',
   56. sectionGalaxy_Player: 'Jugador',
   57. sectionGalaxy_Alliance: 'Alianza',
   58. sectionGalaxy_Debris: 'Escombros',
   59. sectionMessages: 'Mensajes',
   60. sectionMessages_Espionage: 'Informes de Espionaje',
   61. sectionMessages_Combat: 'Informes de Batalla',
   62. sectionFleetDispatch: 'Envío de Flota',
   63. sectionFleetDispatch_Fleet1: 'Página de envío de Flota 1',
   64. sectionFleetDispatch_Fleet2: 'Página de envío de Flota 2',
   65. sectionFleetDispatch_Fleet3: 'Página de envío de Flota 3',
   66. sectionFleetMovement: 'Movimiento de Flotas',
   67. sectionFleetMovement_Color: 'Color para la misión',
   68. improveLayout: 'Mejorar el diseño de esta página',
   69. improveUsability: 'Mejorar la funcionalidad de esta página',
   70. improveLayoutUse: 'Mejorar diseño y funcionalidad de esta página',
   71. simpleLayout: 'Simplificar el diseño de esta página',
   72. killTips: 'Eliminar tooltips',
   73. language: 'Idioma',
   74. update_check: 'Auto-check actualizaciones',
   75. thousandSeparator: 'Separador de Miles',
   76. btnDefault: 'Defecto',
   77. blockAutoComplete: 'Bloquear Autocompletar en Firefox',
   78. showDeficient: 'Mostrar los recursos que faltan',
   79. showResources: 'Mostrar ampliada la información sobre los recursos',
   80. show_onTop: 'Arriba',
   81. show_onBottom: 'Abajo',
   82. show_onLeft: 'Izquierda',
   83. showNames: 'Mostrar los nombres de naves/edificios/investigaciones sobre las imágenes',
   84. nameColorOn: 'Colorear Nombre: disponible',
   85. nameColorOff: 'Colorear Nombre: no disponible',
   86. nameColorDisabled: 'Colorear Nombre: sin recursos suficientes',
   87. showConstructionTitle: 'Mostrar las construcciones en curso en la lista de planetas',
   88. shortHeader: 'Minimizar siempre la imagen del Planeta',
   89. misc_scrollTitle: 'Tiempo restante para el próximo evento en el título de la ventana del navegador',
   90. uni_SpeedFactor: 'Velocidad de este Universo',
   91. uni_DFPercent: 'Porcentaje de flota a escombros',
   92. uni_DefenseToDF: 'Porcentaje de defensa a escombros',
   93. timeAMPM: 'Usar formato 12-hors (AM/PM) en lugar del fomato 24-horas',
   94. timeSetting: 'Cambiar valores de hora (sólo horas)',
   95. timeDontChange: 'No cambiar la hora',
   96. timeLocal: 'Mantener siempre la hora local',
   97. timeServer: 'Mantener siempre hora del servidor',
   98. showServerOgameClock: 'Mantener la hora del servidor en el reloj superior derecho de OGame',
   99. showServerPhalanx: 'Mantener la hora del servidor en el informe de Phalanx',
   100. showPageStartTime: 'Mostrar la hora a la que la página ha sido actualizada',
   101. evt_dimReverse: 'Resaltar flotas en retorno',
   102. phalanx_showDebris: 'Mostrar escombros teóricos en el informe de Phalanx',
   103. evt_expandFleetsEvt: 'Mostrar la composición y capacidad de carga de la flota (Lista de Eventos)',
   104. evt_expandFleetsPhal: 'Mostrar la composición y capacidad de carga de la flota (Phalanx)',
   105. galaxy_keepTipsPlanets: 'Mantener tooltips para planetas y lunas',
   106. galaxy_keepTipsDebris: 'Mantener tooltips para escombros',
   107. galaxyHideMoon: 'Eliminar imagen de las Lunas (mostra únicamente el tamaño)',
   108. galaxyShowRank: 'Mostrar ranking jugador/alianza en la vista de la Galaxia',
   109. galaxyRankColor: 'Color del ranking jugador/alianza',
   110. galaxy_Players: 'Resaltar a los siguientes Jugadores',
   111. galaxy_PlayerColors: 'Colores para los Jugadores resaltados',
   112. galaxyShowAllyRank: 'Mostrar ranking de las alianzas en la Galaxia',
   113. galaxy_Allys: 'Resaltar a las siguientes Alianzas',
   114. galaxy_AllyColors: 'Colores para las Alianzas resaltadas',
   115. galaxyDebrisMin: 'Tamaño mínimo de los escombros para recogerlos (0 para desactivar)',
   116. galaxyDebrisColor: 'Color de los escombros',
   117. msg_expandBox: 'Expandir el recuadro de mensaje',
   118. msg_addButtons: 'Otros botones de mensajes',
   119. msg_EspionageSpace: 'Reducir el spacio entre las filas',
   120. msg_PlunderThreshold: 'El límite mínimo para el saqueo teórico (x1000)',
   121. msg_DebrisThreshold: 'El límite mínimo de los escombros teórico (x1000)',
   122. msg_foldSmallPlunder: 'Ocultar los informes de batalla y de reciclaje por debajo del límite',
   123. msg_showPlunder: 'Mostrar el posible saqueo en los informes de espionaje',
   124. msg_addSimButton: 'Añadir botones para enviar los informes de espionaje al simulador',
   125. msg_fixColors: 'Corregir los colores de los informes de batalla',
   126. fleet_showCapacity: 'Mostrar la capacidad de carga y velocidad de las naves',
   127. fleet1_showResCalc: 'Mostrar calculadora de recursos',
   128. uni_maxPlayerScore: 'El Top 1 tiene más de 5M de puntos',
   129. fleet2_fixLayout: 'Arreglar el diseño de la página de información del vuelo (página 2)',
   130. autocopyCoords: 'Auto-copiar coordenadas',
   131. autocopyGlobal: 'Memorizar coordenadas de cualquier página',
   132. fleet2_setTargetDF: 'Configurar escombros como objetivo si la flota incluye recicladores',
   133. fleet2_ShortLinks: 'Accesos directos a objetivos (page 2)',
   134. fleet2_MoonColor: 'Colorear lunas en la lista de accesos directos',
   135. fleet2_MoonsToEnd: 'Mover lunas al final de la lista de accesos directos',
   136. fleet2_expandLists: 'Expandir desplegables (Velocidad, Atajos, SACs)',
   137. fleet2_expandMoonColor: 'Lunas coloreadas en la lista expandida',
   138. fleet2_checkProbeCapacity: 'Comprobar capacidad de las sondas antes del envío (página 2)',
   139. missionPriority: 'Prioridad de la misión',
   140. mvmt_expandFleets: 'Mostrar la flota de buques y la carga',
   141. mvmt_showReversal: 'Mostrar la hora de vuelta de las flotas'
   142. }
   143. };
   Display All
  • Czech version for AG 1.42.2

   Source Code

   1. function LabelsCZ()
   2. {
   3. return {
   4. version: 2,
   5. btnMarkReadAll: 'Označit všechny zobrazené zprávy jako přečtené',
   6. btnDeleteSmallPlunder: 'Smazat špionážní zprávy s kořistí nižší než < $plunder a troskami < $debris',
   7. msg_Simulator1: 'WebSim',
   8. msg_Simulator2: 'DragoSim',
   9. msg_Simulator3: 'OSimulate',
   10. debris: 'Trosky',
   11. total: 'Celkem',
   12. loot: 'Kořist',
   13. Save: 'Uložit',
   14. Clear: 'Vymazat',
   15. Moon: 'Měsíc',
   16. tmTime: 'Čas',
   17. tmCountdown: 'Odpočet',
   18. rx_sendMail: /Odešli zprávu (.+)\./,
   19. TotalCapacity: 'Celková kapacita',
   20. MinSpeed: 'Minimální rychlost',
   21. ExPoints: 'Body expedice',
   22. resources: 'Zdroje',
   23. ArrivalACS: 'Přílet (APP)',
   24. mvmt_Return: 'N',
   25. shipSCargoAlt: 'MT',
   26. shipLCargoAlt: 'VT',
   27. shipRecyclerAlt: 'Rec',
   28. Quantity: 'Množství',
   29. Duration: 'Trvání',
   30. Consumption: 'Spotřeba deuteria',
   31. shipSatelliteAlt: 'Sat',
   32. deficientRes: 'Chybějící zdroje',
   33. Production: 'Produkce',
   34. RequiredEnergy: 'Potřebná energie'
   35. };
   36. };
   37. function InterfaceCZ ()
   38. {
   39. return {
   40. version: 2,
   41. title: 'AntiGame Origin - Nastavení',
   42. btnOk: 'OK',
   43. btnCancel: 'Storno',
   44. btnHomePage: 'Domovská stránka',
   45. optionsNote1: 'Volba je uložena pouze pro tento vesmír',
   46. resetCoords: 'Reset - ',
   47. installNewVersion: 'Pro instalaci nové verze klikněte',
   48. sectionGeneral: 'Obecné',
   49. sectionGeneral_Globalview: 'Globální nastavení',
   50. sectionGeneral_Objectview: 'Budovy, výzkum a lodě',
   51. sectionUniverse: 'Vesmír',
   52. sectionTime: 'Nastavení času',
   53. sectionEventList: 'Seznam událostí a senzor falang',
   54. sectionGalaxy: 'Galaxie',
   55. sectionGalaxy_Player: 'Hráč',
   56. sectionGalaxy_Alliance: 'Aliance',
   57. sectionGalaxy_Debris: 'Pole trosek',
   58. sectionMessages: 'Zprávy',
   59. sectionMessages_Espionage: 'Špionážní zprávy',
   60. sectionMessages_Combat: 'Bitevní zprávy',
   61. sectionFleetDispatch: 'Odeslání letky',
   62. sectionFleetDispatch_Fleet1: 'Odeslání letky - strana 1.',
   63. sectionFleetDispatch_Fleet2: 'Odeslání letky - strana 2.',
   64. sectionFleetDispatch_Fleet3: 'Odeslání letky - strana 3.',
   65. sectionFleetMovement: 'Přesun letky',
   66. sectionFleetMovement_Color: 'Barva mise',
   67. improveLayout: 'Zlepšit vzhled této stránky',
   68. improveUsability: 'Zlepšit uspořádání a použitelnost stránky',
   69. improveLayoutUse: 'Zlepšit vzhled a použitelnost této stránky',
   70. simpleLayout: 'Zjednodušit rozvržení stránky',
   71. killTips: 'Zakázat bublinové (tooltip) nápovědy',
   72. language: 'Jazyk',
   73. update_check: 'Automaticky kontrolovat aktualizace',
   74. thousandSeparator: 'Oddělovač tisíců',
   75. btnDefault: 'Výchozí',
   76. blockAutoComplete: 'Blokovat automatické doplňování ve Firefoxu',
   77. showDeficient: 'Zobrazovat chybějící suroviny',
   78. showResources: 'Zobrazovat rozšířené info o zdrojích',
   79. show_onTop: 'Nahoře',
   80. show_onBottom: 'Dole',
   81. show_onLeft: 'Vlevo',
   82. showNames: 'Zobrazovat názvy lodí/budov/výzkumů (přes obrázky)',
   83. nameColorOn: 'Typ barvy: dostupné',
   84. nameColorOff: 'Typ barvy: nedostupné',
   85. nameColorDisabled: 'Typ barvy: nedostatek zdrojů',
   86. showConstructionTitle: 'Zobrazovat názvy výstavby v seznamu planet',
   87. shortHeader: 'Vždy zmenšit obrázky planet',
   88. misc_scrollTitle: 'Zobrazovat čas do další události v titulku okna',
   89. uni_SpeedFactor: 'Faktor rychlosti tohoto vesmíru',
   90. uni_DFPercent: 'Procenta složení letky z nichž vzniknou trosky',
   91. uni_DefenseToDF: 'Procenta obrany z nichž vzniknou trosky',
   92. timeAMPM: 'Používat 12hodinový formát času (AM/PM) namísto 24hodinového',
   93. timeSetting: 'Změnit časové hodnoty (jen hodiny)',
   94. timeDontChange: 'Neměnit čas',
   95. timeLocal: 'Vždy nastavit na místní časové pásmo',
   96. timeServer: 'Vždy nastavit na časové pásmo serveru',
   97. showServerOgameClock: 'Nechat Ogame hodiny vpravo nahoře ukazovat serverový čas',
   98. showServerPhalanx: 'Nechat serverový čas pro zobrazení falang',
   99. showPageStartTime: 'Zobrazovat čas poslední aktualizace stránky',
   100. evt_dimReverse: 'Potlačit vracející se letky',
   101. phalanx_showDebris: 'Zobrazovat teoretické trosky v zobrazení senzoru falang',
   102. evt_expandFleetsEvt: 'Zobrazit složení letky a transportu (Seznam událostí)',
   103. evt_expandFleetsPhal: 'Zobrazit složení letky a transportu (Senzor Falang)',
   104. galaxy_keepTipsPlanets: 'Ponechat bublinové nápovědy pro planety a jejich měsíce',
   105. galaxy_keepTipsDebris: 'Ponechat bublinové nápovědy pro pole trosek',
   106. galaxyHideMoon: 'Skrýt obrázek měsíce (zobrazit jeho velikost)',
   107. galaxyShowRank: 'Zobrazovat hodnocení hráče/aliance v přehledu Galaxie',
   108. galaxyRankColor: 'Barvy hodnocení hráče/aliance',
   109. galaxy_Players: 'Zvýraznit následující hráče',
   110. galaxy_PlayerColors: 'Barvy pro zvýraznění hráčů',
   111. galaxyShowAllyRank: 'Zobrazovat skóre aliancí v přehledu galaxie',
   112. galaxy_Allys: 'Zvýraznit následující aliance',
   113. galaxy_AllyColors: 'Barvy pro zvýraznění aliancí',
   114. galaxyDebrisMin: 'Minimální velikost trosek pro zvýraznění (0 = vypnuto)',
   115. galaxyDebrisColor: 'Barva zvýrazněných trosek',
   116. msg_expandBox: 'Zvětšit výšku zobrazených zpráv',
   117. msg_addButtons: 'Přídavná tlačítka u zpráv',
   118. msg_EspionageSpace: 'Zmenšit mezeru mezi řádky o',
   119. msg_PlunderThreshold: 'Nejnižší hranice pro teoretickou kořist (x1000)',
   120. msg_DebrisThreshold: 'Nejnižší hranice pro teoretické trosky (x1000)',
   121. msg_foldSmallPlunder: 'Rozvinout zprávy s kořistí a troskami nižšími než nejnižší hranice',
   122. msg_showPlunder: 'Zobrazovat kořist ve špionážních zprávách',
   123. msg_addSimButton: 'Přidat tlačítko pro načítání reportu do simulátoru',
   124. msg_fixColors: 'Upravit barvy bitevních zpráv',
   125. fleet_showCapacity: 'Zobrazovat kapacitu a rychlost lodí',
   126. fleet1_showResCalc: 'Zobrazovat kalkulačku zdrojů',
   127. uni_maxPlayerScore: 'Nejsilnější hráč má více než 5M bodů',
   128. fleet2_fixLayout: 'Opravit rozložení letových informací (strana 2)',
   129. autocopyCoords: 'Automaticky kopírovat souřadnice',
   130. autocopyGlobal: 'Pamatovat si souřadnice ze všech stránek (nejen panely s tímto vesmírem)',
   131. fleet2_setTargetDF: 'Nastavit cíl na DF pokud letka obsahuje recyklátory',
   132. fleet2_ShortLinks: 'Seznam zkratek (strana 2)',
   133. fleet2_MoonColor: 'Barvy měsíců v seznamu zkratek',
   134. fleet2_MoonsToEnd: 'Umístit měsíce na konec seznamu zkratek',
   135. fleet2_expandLists: 'Rozbalovat rozbalovací nabídky (Rychlost, Seznam zkratek, ACS)',
   136. fleet2_expandMoonColor: 'Zvýraznit měsíce v rozšířeném seznamu',
   137. fleet2_checkProbeCapacity: 'Zkontrolovat kapacitu špionážních sond při odesílání (strana 2)',
   138. missionPriority: 'Priorita misí',
   139. mvmt_expandFleets: 'Zobrazovat lodě a transportéry letky',
   140. mvmt_showReversal: 'Zobrazovat obrácený čas pro letky'
   141. };
   142. };
   Display All

  • CZ translate for 1.52.0

   Source Code

   1. function LabelsCZ()
   2. {
   3. return {
   4. version: 3,
   5. btnMarkReadAll: 'Označit všechny zobrazené zprávy jako přečtené',
   6. btnDeleteSmallPlunder: 'Smazat špionážní zprávy s kořistí nižší než < $plunder a troskami < $debris',
   7. msg_Simulator1: 'WebSim',
   8. msg_Simulator2: 'DragoSim',
   9. msg_Simulator3: 'OSimulate',
   10. debris: 'Trosky',
   11. total: 'Celkem',
   12. loot: 'Kořist',
   13. Save: 'Uložit',
   14. Clear: 'Vymazat',
   15. Moon: 'Měsíc',
   16. tmTime: 'Čas',
   17. tmCountdown: 'Odpočet',
   18. rx_sendMail: /Odešli zprávu (.+)\./,
   19. TotalCapacity: 'Celková kapacita',
   20. MinSpeed: 'Minimální rychlost',
   21. ExPoints: 'Body expedice',
   22. resources: 'Zdroje',
   23. ArrivalACS: 'Přílet (APP)',
   24. mvmt_Return: 'N',
   25. shipSCargoAlt: 'MT',
   26. shipLCargoAlt: 'VT',
   27. shipRecyclerAlt: 'Rec',
   28. shipRIPAlt: 'HS',
   29. Quantity: 'Množství',
   30. Duration: 'Trvání',
   31. Consumption: 'Spotřeba deuteria',
   32. shipSatelliteAlt: 'Sat',
   33. deficientRes: 'Chybějící zdroje',
   34. Production: 'Produkce',
   35. RequiredEnergy: 'Potřebná energie'
   36. }
   37. };
   38. function InterfaceCZ ()
   39. {
   40. return {
   41. version: 3,
   42. title: 'AntiGame Origin - Nastavení',
   43. btnOk: 'OK',
   44. btnCancel: 'Storno',
   45. btnHomePage: 'Domovská stránka',
   46. optionsNote1: 'Volba je uložena pouze pro tento vesmír',
   47. resetCoords: 'Reset - ',
   48. installNewVersion: 'Pro instalaci nové verze klikněte',
   49. sectionGeneral: 'Obecné',
   50. sectionGeneral_Universe: 'Vesmír',
   51. sectionGeneral_Globalview: 'Globální nastavení',
   52. sectionGeneral_Objectview: 'Budovy, výzkum a lodě',
   53. sectionTime: 'Nastavení času',
   54. sectionGalaxy: 'Galaxie',
   55. sectionGalaxy_Player: 'Hráč',
   56. sectionGalaxy_Alliance: 'Aliance',
   57. sectionGalaxy_Debris: 'Pole trosek',
   58. sectionMessages: 'Zprávy',
   59. sectionMessages_Espionage: 'Špionážní zprávy',
   60. sectionMessages_Combat: 'Bitevní zprávy',
   61. sectionFleetDispatch: 'Odeslání letky',
   62. sectionFleetDispatch_Fleet1: 'Odeslání letky - strana 1.',
   63. sectionFleetDispatch_Fleet2: 'Odeslání letky - strana 2.',
   64. sectionFleetDispatch_Fleet3: 'Odeslání letky - strana 3.',
   65. sectionFleet: 'Seznam letek',
   66. sectionFleet_Movement: 'Přesun letky',
   67. sectionFleet_Phalanx: 'Senzor falang',
   68. sectionFleet_Events: 'Seznam událostí',
   69. sectionFleet_MissionColor: 'Barva mise',
   70. improveLayout: 'Zlepšit vzhled této stránky',
   71. improveUsability: 'Zlepšit uspořádání a použitelnost stránky',
   72. improveLayoutUse: 'Zlepšit vzhled a použitelnost této stránky',
   73. simpleLayout: 'Zjednodušit rozvržení stránky',
   74. killTips: 'Zakázat bublinové (tooltip) nápovědy',
   75. clickTips: 'Zobrazovat na této stránce bublinové nápovědy až po kliknutí',
   76. oldBrowser: 'Nepoužívat efekty zpomalující starší prohlížeče či počítače',
   77. language: 'Jazyk',
   78. update_check: 'Automaticky kontrolovat aktualizace',
   79. thousandSeparator: 'Oddělovač tisíců',
   80. btnDefault: 'Výchozí',
   81. blockAutoComplete: 'Blokovat automatické doplňování ve Firefoxu',
   82. uni_SpeedFactor: 'Faktor rychlosti tohoto vesmíru',
   83. uni_DFPercent: 'Procenta složení letky z nichž vzniknou trosky',
   84. uni_DefenseToDF: 'Procenta obrany z nichž vzniknou trosky',
   85. uni_maxPlayerScore: 'Nejsilnější hráč má více než 5M bodů',
   86. showDeficient: 'Zobrazovat chybějící suroviny',
   87. showResources: 'Zobrazovat rozšířené info o zdrojích',
   88. show_onTop: 'Nahoře',
   89. show_onBottom: 'Dole',
   90. show_onLeft: 'Vlevo',
   91. showNames: 'Zobrazovat názvy lodí/budov/výzkumů (přes obrázky)',
   92. nameColorOn: 'Typ barvy: dostupné',
   93. nameColorOff: 'Typ barvy: nedostupné',
   94. nameColorDisabled: 'Typ barvy: nedostatek zdrojů',
   95. showConstructionTitle: 'Zobrazovat názvy výstavby v seznamu planet',
   96. shortHeader: 'Vždy zmenšit obrázky planet',
   97. misc_scrollTitle: 'Zobrazovat čas do další události v titulku okna',
   98. timeAMPM: 'Používat 12hodinový formát času (AM/PM) namísto 24hodinového',
   99. timeSetting: 'Změnit časové hodnoty (jen hodiny)',
   100. timeDontChange: 'Neměnit čas',
   101. timeLocal: 'Vždy nastavit na místní časové pásmo',
   102. timeServer: 'Vždy nastavit na časové pásmo serveru',
   103. showServerOgameClock: 'Nechat Ogame hodiny vpravo nahoře ukazovat serverový čas',
   104. showServerPhalanx: 'Nechat serverový čas pro zobrazení falang',
   105. showPageStartTime: 'Zobrazovat čas poslední aktualizace stránky',
   106. galaxy_shrinkLayout: 'Zmenšit stránku galaxie',
   107. galaxy_keepTipsMoons: 'Ponechat bublinové nápovědy pro měsíce',
   108. galaxyShowRank: 'Zobrazovat hodnocení hráče/aliance v přehledu Galaxie',
   109. galaxyRankColor: 'Barvy hodnocení hráče/aliance',
   110. galaxy_Players: 'Zvýraznit následující hráče',
   111. galaxy_PlayerColors: 'Barvy pro zvýraznění hráčů',
   112. galaxyShowAllyRank: 'Zobrazovat skóre aliancí v přehledu galaxie',
   113. galaxy_Allys: 'Zvýraznit následující aliance',
   114. galaxy_AllyColors: 'Barvy pro zvýraznění aliancí',
   115. galaxyDebrisMin: 'Minimální velikost trosek pro zvýraznění (0 = vypnuto)',
   116. galaxyDebrisColor: 'Barva zvýrazněných trosek',
   117. msg_expandBox: 'Zvětšit výšku zobrazených zpráv',
   118. msg_addButtons: 'Přídavná tlačítka u zpráv',
   119. msg_EspionageSpace: 'Zmenšit mezeru mezi řádky o',
   120. msg_PlunderThreshold: 'Nejnižší hranice pro teoretickou kořist (x1.000)',
   121. msg_DebrisThreshold: 'Nejnižší hranice pro teoretické trosky (x1.000)',
   122. msg_foldSmallPlunder: 'Rozvinout zprávy s kořistí a troskami nižšími než nejnižší hranice',
   123. msg_showPlunder: 'Zobrazovat kořist ve špionážních zprávách',
   124. msg_addSimButton: 'Přidat tlačítko pro načítání reportu do simulátoru',
   125. msg_fixColors: 'Upravit barvy bitevních zpráv',
   126. fleet_showCapacity: 'Zobrazovat kapacitu a rychlost lodí',
   127. fleet1_showResCalc: 'Zobrazovat kalkulačku zdrojů',
   128. fleet2_fixLayout: 'Opravit rozložení letových informací (strana 2)',
   129. autocopyCoords: 'Automaticky kopírovat souřadnice',
   130. autocopyGlobal: 'Pamatovat si souřadnice ze všech stránek (nejen panely s tímto vesmírem)',
   131. fleet2_setTargetDF: 'Nastavit cíl na DF pokud letka obsahuje recyklátory',
   132. fleet2_ShortLinks: 'Seznam zkratek (strana 2)',
   133. fleet2_MoonColor: 'Barvy měsíců v seznamu zkratek',
   134. fleet2_MoonsToEnd: 'Umístit měsíce na konec seznamu zkratek',
   135. fleet2_expandLists: 'Rozbalovat rozbalovací nabídky (Rychlost, Seznam zkratek, ACS)',
   136. fleet2_expandMoonColor: 'Zvýraznit měsíce v rozšířeném seznamu',
   137. fleet2_checkProbeCapacity: 'Zkontrolovat kapacitu špionážních sond při odesílání (strana 2)',
   138. missionPriority: 'Priorita misí',
   139. mvmt_expandFleets: 'Zobrazovat lodě a transportéry letky',
   140. mvmt_showReversal: 'Zobrazovat obrácený čas pro letky',
   141. evt_expandFleetsPhal: 'Zobrazit složení letky a transportu (Senzor Falang)',
   142. phalanx_showDebris: 'Zobrazovat teoretické trosky v zobrazení senzoru falang',
   143. evt_expandFleetsEvt: 'Zobrazit složení letky a transportu (Seznam událostí)',
   144. evt_dimReverse: 'Potlačit vracející se letky'
   145. }
   146. };
   Display All